Otrdiena, 21. maijs
Vārda dienas: Ernestīne, Ingmārs, Akvelīna

Autortiesības

eDruva.lv portāls ir veidots, lai sniegtu aktuālas un ticamas ziņas, kā arī oriģinālo saturu tā lasītājiem. Visi mūsu portālā publicētie materiāli, tostarp teksti, fotogrāfijas, video un grafiskie attēli, ir aizsargāti ar autortiesībām un pieder eDruva.lv vai tā partneriem, izņemot gadījumus, kad norādīts citādi.

Autortiesību objektu izmantošana jebkādos nolūkos bez eDruva.lv vai attiecīgo trešo personu rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta. Izmantošana ietver jebkādu materiālu kopēšanu, izplatīšanu, pārraidīšanu, pārpublicēšanu, saglabāšanu vai citādu izmantošanu komerciālos vai personīgos nolūkos.

Lai iegūtu atļauju materiālu izmantošanai, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot pieprasījumu uz abone@druva.online.lv. Mēs izvērtēsim katru pieprasījumu individuāli, ņemot vērā attiecīgo likumdošanu un autortiesību principus.

Mēs uzturam augstus ētikas standartus un sagaidām to pašu no mūsu lasītājiem un sadarbības partneriem. eDruva.lv ciena intelektuālo īpašumu un aicina to darīt arī citus. Jebkāda veida autortiesību pārkāpumu gadījumos mēs rīkosimies saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, lai aizsargātu mūsu un mūsu partneru tiesības.

Paldies par sapratni un atbalstu, nodrošinot godīgu un atbildīgu informācijas izmantošanu.