Ziņas

Sabiedrība

Vecpiebalgā notiks dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Vecpiebalgas kultūras namā 10.decembrī plkst.16 notiks aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme, liecina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija.

Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aicināti visi interesenti. Sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātāji – SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” – iepazīstinās ar apkopoto informāciju par aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai un piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu un funkcionālā zonējuma projektu.

Ar dabas aizsardzības plānu no 3.decembra būs iespējams iepazīties Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās, Inešu pagasta pārvaldē, Taurenes pagasta pārvaldē, kā arī pašvaldības mājaslapā “www.vecpiebalga.lv” un izstrādātāja mājaslapas “www.environment.lv” sadaļā “Jaunumi”.

Aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” atrodas Vecpiebalgas novadā, Vecpiebalgas, Inešu un Taurenes pagastos. Aizsargājamo ainavu apvidus izveidots 1987.gadā, savukārt tajā ietilpstošais dabas liegums “Sproģi” kā dzērvenāju liegums dibināts 1977.gadā. Pašreizējais aizsardzības statuss nostiprināts 1993.gadā likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. 2005.gadā aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” iekļauta ”Natura 2000” teritoriju sarakstā kā “C tipa” teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.