Ziņas

Sabiedrība

Var iepazīties ar uzlaboto aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” dabas aizsardzības plānu

No šodienas Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās, Inešu pagasta pārvaldē un Taurenes pagasta pārvaldē būs iespēja iepazīties ar uzlaboto aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” dabas aizsardzības plānu, aģentūru LETA informēja Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Inese Pabērza.

Tas būs pieejams arī pašvaldības mājaslapā “www.vecpiebalga.lv” un izstrādātāja mājaslapas “www.environment.lv” sadaļā “Jaunumi”.

Kā ziņots, atkārtoti tiek izsludināta dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana aizsargājamo ainavu apvidum “Vecpiebalga”, un interesenti aicināti iepazīties ar izstrādāto dokumenta projektu, kā arī piedalīties tā sabiedriskās apspriešanas sanāksmē.

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski iespējams sūtīt līdz 29.februārim uz pasta adresi Skolas iela 10-8, Rīga LV-1010, faksu 67242466 vai e-pasta adresi “elle@environment.lv”.

Savukārt sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 22.februārī plkst.16 Vecpiebalgas kultūras namā.

2015.gada 10.decembrī notika aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām tika saņemti daudzu iedzīvotāju iesniegumi ar iebildumiem un ierosinājumiem. Dabas aizsardzības plānā ir koriģēts piedāvātais teritorijas funkcionālais zonējums, papildināts un precizēts individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.

Aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” atrodas Vecpiebalgas novadā Vecpiebalgas pagastā, Inešu pagastā un Taurenes pagastā. Aizsargājamo ainavu apvidus izveidots 1987.gadā, savukārt tajā ietilpstošais dabas liegums “Sproģi” kā dzērvenāju liegums dibināts 1977.gadā. Pašreizējais aizsardzības statuss nostiprināts likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. 2005.gadā aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” iekļauts “Natura 2000” teritoriju saraktā kā “C” tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Jau ziņots, ka projekta laikā Dabas aizsardzības pārvalde sākusi dabas aizsardzības plānu izstrādi 15 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām Latvijā – dabas parkiem “Abavas senleja” un “Bernāti”, dabas liegumiem – “Druviņu tīrelis”, “Pluču tīrelis”, “Nagļu un Ansiņu purvs”, “Maņģenes meži”, “Ziemupe”, “Zvārde”, “Jaunanna”, “Ukru gārša”, “Ances purvi un meži”, “Pilskalnes Siguldiņa” un trīs aizsargājamo ainavu apvidiem “Veclaicene”, “Augšzeme” un “Vecpiebalga”.

Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un pieļaujamo saimniecisko darbību konkrētajai teritorijai. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika posmam (parasti 7-15 gadi), un šī dokumenta uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Dabas aizsardzības plānu izstrādes procesu uzrauga Dabas aizsardzības pārvalde, savukārt to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Dabas aizsardzības plāni ir rekomendējoši teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem. Visas iepriekšminētās aktivitātes tiek īstenotas Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” laikā. Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” laikā. Projekts tiek īstenots, izmantojot 581 735 eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.