Ziņas

Sabiedrība

Valmieras “saliņa” Rīgā

Aicina ienākt. Jau kopš 2016. gada galvaspilsētā plīvo Valmieras karogs.

Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā jau kļuvusi par vietu, kur satikties, kalt jaunus plānus un īstenot ieceres. Redzami darba augļi, kurus, notiekot pozitīvām pārmaiņām Valmierā, sajūt arī iedzīvotāji.

Pārstāvniecības vadītāja Ieva Alhasova vēsta, ka līdz šim pārstāvniecībā ir viesojušies vairāk nekā 1500 apmeklētāji gan no Latvijas, gan ASV, Šveices, Zvied­rijas, Lielbritānijas, Dā­n­i­jas, Fran­cijas, Portugāles, Ķīnas, Dien­­vid­korejas, Krievijas, Aus­trālijas un Spānijas. “Vislielākā interese izrādīta par mūsu darbību, funkcijām, Valmieras attīstību, lielākajiem uzņēmumiem, apskates vietām un aktīvās atpūtas iespējām Valmierā, plānotajām norisēm nedēļas nogalēs un citiem jautājumiem,” stāsta I. Al­ha­sova.

Pārstāvniecības telpās notikušas vairāk nekā 160 darba tikšanās, sanāksmes, pasākumi: “Pie­mē­ram, par Vidzemes Augstskolas studiju programmu pilnveidi, Vid­ze­mes Olimpiskā centra peld­baseina kompleksa būvniecību, Jāņa Daliņa stadiona pārbūvi un vieglatlētikas manēžas celtniecību, Valmieras Drāmas teātra ēkas pārbūvi un daudziem citiem jautājumiem, kā arī par investīciju piesaisti Valmierai, sporta iespējām, par kultūras dzīvi un pilsētas tēla veidošanu, izglītības piedāvājumu pilsētā, atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem Valmierā. Mūsu telpas izmantojuši arī uzņēmēji, piemēram, pārstāvniecībā notikušas AS “Valmieras stikla šķiedra” un SIA “VALPRO” darba sarunas ar starptautiskajiem un vietējiem sadarbības partneriem, Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika tikšanās ar uzņēmējiem, potenciālajiem investoriem, citu pilsētu un novadu domes priekšsēdētājiem, asociāciju pārstāvjiem, Saeimas deputātiem un politiķiem par pilsētas un uzņēmējdarbības attīstību.”

Pārstāvniecības telpās norisinās arī Valmieras pilsētas pašvaldības izstrādāto projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdes, kurās, kad nepieciešams, piedalās dažādu ministriju un valsts iestāžu pārstāvji. Sarunas par daudziem Valmierai nozīmīgiem projektiem sākušās tieši pārstāvniecībā. I. Al­hasova palepojas: “Šo­brīd veiks­mīgi īstenots pirmais no apstiprinātajiem projektiem “Uz­ņē­mējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cem­pu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai”, kura ieviešanai ir saņemts atbalsts arī no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības un Valmieras At­tīs­tības aģentūras kolēģiem pārstāvniecība ir aktīvi darbojusies dažādu ERAF līdzfinansēto specifisko atbalsta mērķu regulējošo Mi­nis­tru kabineta noteikumu izstrādē. Tādējādi ir piešķirts finansējums Vidzemes slimnīcas pārbūvei. Tāpat Valmierai ir paredzēts finansējums deviņu jaunu pilsētas maršrutu autobusu iegādei, Le­ona Paegles ielas posma pārbūvei un Somu ielas izbūvei, Gaujas krastu promenādes izveidei, Val­mieras Kultūras centra pārbūvei.

Pārstāvniecība cenšas palīdzēt arī uzņēmējiem, piemēram, pārstāvniecības iniciatīvas rezultātā kopš 2017.gada jūnija beigām latviešu dizaina veikalā “Cita Rota” tiek tirgota alusdarītavas “Val­mier­muiža” produkcija.”

Ne vienmēr Latvijas mēroga medijiem ir iespēja ierasties Valmierā un klātienē gūt kādas iestādes vai organizācijas pārstāvja viedokli. Tādējādi pārstāvniecība nereti ir tikšanās vieta ar žurnālistiem.”Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš pārstāvniecības telpās ir sniedzis virkni interviju ne vien pašmāju medijiem, bet arī ārvalstu žurnālistiem. Piemēram, Šveices lielākais laikraksts intervēja rektoru par Vi­dzemes Augstskolā veiktajiem pētnieciskajiem darbiem, bet Krie­vijas Televīzijas 5.kanāls vēlējās izzināt G.Krūmiņa viedokli par PSRS režīma represijām Latvijā. Pārstāvniecības telpās Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta Radeviča un vieglatlētikas leģenda, Latvijas rekordists trīssoļu lēkšanā, Ei­ropas čempionāta zelta medaļas ieguvējs Māris Bružiks sniedza intervijas par gatavošanos sacensībām “Valsts prezidenta balva vieglatlētikā” Jāņa Daliņa stadi­onā,” par paveikto pērn stāsta vadītāja.

I. Alhasova pārliecināta, ka pārstāvniecība ļauj ietaupīt laiku iedzīvotājiem, piedāvājot iespēju dažādus dokumentus kārtot galvaspilsētā, nevis mērot ceļu uz Valmieru, kā arī reģistrēties dažādām norisēm. 2017. gads bija otrais gads, kad pārstāvniecībā norisinājās pieteikumu pieņemšana studijām Vidzemes Augstskolā.

“Tāpat Rīgā iespējams reģistrēties Valmieras maratonam. Iz­man­tojot šo iespēju, divos maratonos kopā reģistrējušies ap 500 sportistu, kopumā izņemot aptuveni 650 dalības numuru. Neat­sverams ieguvums, ka cilvēki, kuri dzimuši, auguši vai strādājuši Valmierā, bet pašlaik dzīvo Rīgā, nezaudē saikni ar Val­mieru,” uzskata vadītāja.