Ziņas

Sabiedrība

Valmierā šogad vairāk nekā desmit projektiem piesaistīts ārējais finansējums

Valmierā šajā gadā tiek īstenoti 11 projekti vairāk nekā 20 miljonu latu vērtībā, kam piesaistīts ārējais finansējums. Lielākā daļa no tiem ir saistīti ar ielu un izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu, nozīmīgs ieguldījums veikts ūdenssaimniecības sakārtošanā. Valmieras pilsētas pašvaldības dome šā gada 28.maijā vienbalsīgi nolēma ņemt aizņēmumus konkrētu projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai. Pašvaldības izpilddirektors Jānis Baiks informēja, ka projektu priekšfinansēšanai tiek ņemts īstermiņa aizņēmums, jo šī nauda tiek atgūta no ārējiem finanšu avotiem, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) vai citiem. Savukārt ilgtermiņa aizņēmumi tiek ņemti, lai līdzfinansētu pašvaldības daļu projektos, kas ir tikai 12-15%. Jāpiebilst, ka, plānojot 2009.gada pašvaldības budžetu, jau tika paredzēta ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana, un pašlaik pašvaldības aizņēmumu īpatsvars pret pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem ir tikai 9,41 % no 20%, kas pašvaldībai pieejams.

Nozīmīgākais šā gada projekts ir Rīgas ielas rekonstrukcija posmā no A.Upīša līdz A.Freimaņa ielai, jo tas ir līdz šim apjomīgākais brauktuves pārbūves projekts Valmierā, kura ietvaros tiek atjaunota viena no galvenajām pilsētas ielām 3,5 kilometru garumā. Darbi turpināsies līdz 2010.gada rudenim. Projekta kopējā vērtība ir LVL 4 398 674, un tas 85% apmērā tiek finansēts no ERAF programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma prioritātes “Policentriska attīstība” pasākuma “Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” aktivitātes “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”. Pašvaldības līdzfinansējuma ir 12% jeb LVL 527 841, pārējo sedz valsts.

Ar ERAF atbalstu programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma prioritātes “Policentriska attīstība” pasākuma “Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” aktivitātes “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros Valmierā šogad tiek veikta arī Tērbatas un Valkas ielas rekonstrukcija”. Projekta kopējā vērtība ir LVL 891 653, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, tikai LVL 106 998 jeb 12% – pašvaldības līdzfinansējums, pārējo sedz valsts. Jāpiebilst, ka ERAF atbalsts nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai līdzsvarotas valsts attīstībai pieejams tikai 16 Latvijas pašvaldībām un tikai projektiem, kas būtiski veicina pilsētu attīstību. Projekti apstiprināti, ņemot vērā iepriekš valsts institūcijās saskaņotu un apstiprinātu pilsētas Attīstības programmu.

Valmierā ar ERAF atbalstu sākta arī Valmieras 3. pirmsskolas izglītības iestādes PII “Sprīdītis” rekonstrukcija. Būtiskākais ieguvums ir jaunu, vairāk nekā 50, vietu izveidošana PII. Tāpat uzlabosies ēkas tehniskais stāvoklis. Projekta kopējā vērtība ir LVL 1 088 046, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, bet tikai 12% jeb LVL 130 566- pašvaldības finansējums, pārējo finansē valsts.

Apstiprināts projekts “Matīšu šosejas (tajā skaitā piebraucamā ceļa Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatoram Purva ielā 12) Valmierā rekonstrukcija”, ko plānots īstenot šogad. Tā kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 2 982 167, no kuriem 85% finansē ERAF, bet pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb LVL 357 861 pārējo finansē valsts.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību pilsētā, šogad ar ERAF atbalstu plānots īstenotu projektu “Ražošanas un biroja telpu izbūve Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora darbības nodrošināšanai”. Tā kopējā vērtība ir LVL 2 406 364, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 12% jeb LVL 288 764 – pašvaldības līdzfinansējums, pārējo sedz valsts.

Finansējums piesaistīts arī vairāku izglītības infrastruktūras projektu īstenošanai. Projekta “Valmieras skolu dabaszinātņu kabinetu modernizēšana” ietvaros šajā gadā plānots uzlabot dabaszinātņu kabinetus Valmieras 5.vidusskolā, Valmieras 2.vidusskolā, Valmieras vakara (maiņu) vidusskolā un Valmieras Viestura vidusskolā. Tiks renovēti dabaszinātņu kabineti, iegādātas un uzstādītas jaunas iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas, katrā no skolām tiks izveidotas vietas skolēnu, skolotāju darbam ar datoru minētajos priekšmetos, nodrošināta materiāli tehniskā bāze, iegādāti mēbeļu komplekti, mācību materiāli un mācību programmatūra. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 376 812, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb LVL 45 218, pārējo sedz valsts.

Projekta “Valmieras pilsētas skolu informatizācija” ietvaros līdz 2010.gada beigām tiks paaugstināts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmenis izglītības iestādēs un šo tehnoloģiju izmantošanas līmenis mācību procesā. Projekta kopējais finansējums ir LVL 194 400, no tā ERAF finansējums – 165 240 un valsts budžeta finansējums – 29 160 Ls. Projekta “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” kopējā vērtība ir LVL 98 392, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, bet pašvaldības 12% jeb LVL 11 807, pārējo sedz valsts.

Pilsētā piesaistīts arī Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums.

Šogad Valmierā tiks realizēts projekts “Vecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija”. Projekta kopējais finansējums ir LVL 488 391, no kuriem 85% ir Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums, bet 15% jeb LVL 73 259. Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta galvenās aktivitātes ir divu muzejam piederošo ēku restaurācija, laivu piestātnes un garšaugu dārziņa izveidošana.

Tāpat šogad tiks sākta projekta “Vidzemes Tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide” īstenošana, kurā apvienojušies Vidzemes Augstskola, Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola, Valmieras 36.arodvidusskola, Vidzemes Profesionālās izglītības centrs, Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju Centrs un vairāki starptautiskie partneri. Projekta kopējā vērtība ir LVL 539 416, no kura 85% ir Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums, bet Valmieras pilsētas pašvaldības kā viena no partneriem finansējums šajā projektā ir LVL 23750.

Jāpiebilst, ka ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF)atbalstu Valmierā šajā gadā turpinās projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” aktivitāšu realizācija. Šajās nedēļas noslēgusies notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kur darbi tiek veikti ap 5miljonu latu apjomā, vēl turpinās dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība, kur darbi veikti aptuveni 3 miljonu latu vērtībā. 53,47% no projekta kopējām izmaksām (LVL 11 147 877) sedz ES KF, savukārt Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir LVL 1 907 322.