Ziņas

Sabiedrība

Uzturēt saikni starp pašvaldību un iedzīvotājiem

Prezentācijā. Juris Čeičs prezentē savas grupas radīto redzējumu, kā labāk informēt iedzīvotājus par vides labiekārtošanas iespējām, par ikdienas vides labiekārtošanas darbiem, ko veic pašvaldība.Foto: Jānis Gabrāns

Aizvadīts otrais Cēsu novada Iedzīvotāju forums, kas pulcēja vairāk nekā pussimtu interesentu. Varētu likties, ka pārāk maz, bet, kā atzīst pašvaldībā, pavisam nesen bija apkaimju tikšanās, kurās cēsnieki varēja izteikt savu sāpi, dalīties problēmās, un, to paveikuši, daļa cilvēku uz forumu vairs nenāca.

Forumu atklāja pašvaldības administrācijas vadītāja Ieva Goba, aicinot domāt plašākās robežās: “Domājot par pilsētas galvenajiem konkurentiem, parasti minam Siguldu, Valmieru, Rīgu, bet mūsu cilvēki jau nebrauc strādāt tikai tur, arī uz pilsētām Norvēģijā, Lielbritānijā, Vācijā. Tas paceļ latiņu daudz augstāk, jo saprotam, ka konkurējam ar daudz augstāku līmeni. Bet neviens netraucē mums censties padarīt Cēsis tādas, lai cilvēki izvēlētos dzīvot un strādāt te.”

Iedzīvotāju forums tika veidots kā noslēgums rudenī notikušajām apkaimju sanāksmēm, kuru laikā bija pārrunātas un identificētas katrai apkaimei un visam novadam aktuālākās problēmas. No tām izkristalizētas desmit svarīgākās, un foruma dalībniekiem bija iespēja izvēlēties, kurai meklēt risinājumu.

Darbs notika vairākās grupās, dienas noslēgumā publiski prezentējot rezultātu. Lai arī idejas bija dažādas, cauri vijās galvenā doma, ka nepieciešama aktīvāka komunikācija starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Viktors Aleksandrovs, kurš piedalījās arī pirmajā forumā pērn, “Druvai” atzina, ka tieši šādi pasākumi mazina plaisu starp abām pusēm: “Šī plaisa nav liela, bet tomēr ir. Pašvaldībai biežāk vajadzētu tikties ar iedzīvotājiem mikrorajonos, ieklausīties viņos, jo cilvēki to novērtē.”

Prezentācijās izskanēja, ka nepieciešama informācija par paveikto un iecerēto. Viena grupa kā problēmu identificēja to, ka iedzīvotājiem trūkst informācijas par vides labiekārtošanas iespējām, par ikdienas vides labiekārtošanas darbiem, ko veic pašvaldība. Viņi ieteica izveidot tālruni, uz kuru zvanīt, lai uzzinātu par notiekošajiem un plānotajiem darbiem, kur uzzināt arī par iespējām, ko iedzīvotāji var izmantot.

Citā grupā uzsvēra, ka iedzīvotājiem nepieciešama atgriezeniskā saite, lai viņi redzētu, ka vēlmes, problēmas nav atstātas bez ievērības. Tika ieteikts pašvaldības izdevumā “Cēsu Vēstis” publicēt informāciju, kādi iesniegumi pašvaldībā saņemti, kādi jautājumi tiek risināti, kādus risinās turpmāk.

Viena no grupām aicināja veicināt paaudžu sadarbību novadā, citā izskanēja aicinājums vairāk domāt par videi draudzīgu un veselīgu pārvietošanos pilsētā. Iz­skanēja arī ieteikums izveidot zīmolu “Radīts Cēsīs”, ko piešķirtu produktiem, kas tiešām top šeit, un kuri pārbaudīti un atzīti pašu lietotāju vidū. Tika domāts, kā panākt, lai novada iedzīvotāji aktīvāk izmantotu viņiem pieejamos bagātīgos dabas resursus atpūtas vajadzībām.

Aktīvās sarunās paskrēja vairākas stundas, un atnākušie forumu vērtēja pozitīvi. Cēsnieks Ģirts Kuks norādīja, ka šādas tikšanās varētu būt pat divreiz gadā, jo cilvēkiem ideju netrūkst: “Sadarbība starp pašvaldību un iedzīvotājiem ir ļoti svarīga. Lai cēsnieki ir informēti par notiekošo, lai projekti tiek izdiskutēti sabiedrībā, nevis lai tie nāk kā pārsteigums. Vaja­dzētu diskutēt par konkrētām iecerēm, līdz nonākt pie abām pusēm pieņemama risinājuma, nevis pašvaldība kaut ko izdara, un tad cēsnieki runā, ka vajadzēja citādāk. Nevajag baidīties no strīdiem, tajos dzimst patiesība.”

Forumā piedalījās arī vairāki Vaives pagasta iedzīvotāji, kuri uzsvēra, ka jācenšas mazināt arī plaisa starp pilsētu un pagastu. Gints Eliass atgādināja, ka Vaives pagasts novadā ir vienīgais, tāpēc jārunā par vienu pašvaldību, nevis atsevišķi pilsētu un pagastu: “Žēl, ka no Vaives ieradās tik maz, jo informācija par forumu bija visur. Arī vaivēniešiem jāapzinās, ka visi esam cēsnieki neatkarīgi no tā, kur dzīvojam. Gribētos, lai arī cēsnieki vairāk interesētos un domātu par mūsu pagastu.”

Maruta Skrastiņa no Vaives atzina, ka forums vērtējums pozitīvi, tikai gribētu lielāku iedzīvotāju iesaisti: “Mums jāapzinās, ka arī paši varam dot daudz. Nevis prasīt tikai no pašvaldības, bet pašiem jāinformē, kas slikts, kas labs, jābūt aktīvākiem, jāstāsta par sevi.”

Abi ar nožēlu atzina, ka forumā nepiedalās neviens no Vaives pagasta pārvaldes, jo tie ir cilvēki, kuri veido saikni starp novada paš­valdību un iedzīvotājiem. Jāpie­min, ka forumā tikpat kā nebija pārstāvēti novada domes deputāti, dalībnieku vidū bija tikai Māris Sestulis.

Foruma dalībnieku prezentācijas noklausījās novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, kurš uzteica pilsētnieku vēlmi veltīt brīvdienu aktuālo problēmu risināšanai: “Šis ir laiks pārdomāt, ko darīt citādāk, ko darīt labāk, ko varbūt vispār nedarām, bet ko vajadzētu. Redzams, ka pašvaldībai jādomā, kā uzturēt saikni ar iedzīvotājiem. Manu­prāt, Kaimiņu svētki, apkaimju tikšanās, Ie­dzī­votāju forums ir veids, kā to īstenot. Protams, vienmēr būs sajūta, ka dialogu ir par maz, ka kaut kas nav sadzirdēts, uzklausīts, bet šis ir solis tuvāk vēlamajam.”