Ziņas

Redzeslokā

Trūcīgo statusam atbildīs vairāk mājsaimniecību

Līdz ar ieviestajiem jauninājumiem sociālajā jomā trūcīgā statusa ienākumu slieksnis palielināts no 128,06 eiro uz 272 eiro, tamdēļ, visticamāk, palielināsies mājsaimniecību skaits, kas atbildīs trūcīgo statusam un varēs saņemt sociālo atbalstu.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītājas vietniece- sociālā darbiniece Dagmāra Saulīte vērtē: “Tā kā no šī gada valstī būtiski paaugstināts trūcīgas personas statusa slieksnis no 128,06 eiro uz 272 eiro un garantētā minimālā ienākuma sliekšņa apmērs, ir gana daudz situāciju, kad personai/ ģimenei, kam līdz šim bijis maznodrošinātās statuss, tagad tiek piešķirts trūcīgas personas/ ģimenes statuss. Līdz ar to plašākam personu lokam tiek nodrošināts atbalsts, kas paredzēts trūcīgām personām.”

Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni no šī gada katra pašvaldība tiesīga noteikt pati, bet ne augstāku par 436 eiro pirmajai personai un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā iepriekšējo 297 eiro vietā par katru cilvēku. Dagmāra Saulīte skaidro: “Cēsu novada pašvaldība maznodrošinātas personas statusam noteikusi 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai – 229 eiro (līdzšinējo 297 eiro vietā katrai personai mājsaimniecībā). Ja ministrija šo slieksni apstiprinās, tad vienas personas mājsaimniecībai maznodrošinātā statusa slieksnis būs paaugstinājies, bet vairāku personu mājsaimniecību kopējais ienākumu līmenis pārsniegs turpmāk noteikto maznodrošinātas ģimenes statusa slieksni, lai gan līdz šim šāds statuss būs bijis noteikts.” Vienkārši skaidrojot, ne katra ģimene, kurai pēc līdzšinējiem noteikumiem bija mazno­drošinātās mājsaimniecības statuss, to varēs saņemt arī turpmāk. Iemels – līdz šim mājsaimniecības ienākumu slieksni rēķināja, pareizinot slieksni (297 eiro) ar tajā esošo cilvēku skaitu, un, ja kopējie ieņēmumi nesasniedza summu, statuss tika piešķirts. Tagad pirmajai personai slieksnis lielāks (327 eiro), bet katrai nākamajai mazāks (229) eiro. Tātad, ja mājsaimniecībā ir četri cilvēki, iepriekš 297 eiro bija jāreizina ar četri, ja kopējie ienākumi mēnesī nesasniedz 1188 eiro, tika piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un atbilstoši tam atbalsts. Tagad četru cilvēku mājsaimniecībai pirmajam cilvēkam ir 327 eiro, pārējiem 229 eiro, kas kopā ir 1014 eiro. Tādējādi, ja cilvēks mājsaimniecībā ir viens, lai atbilstu maznodrošinātā statusam, ienākumi varēs būt par 30 eiro lielāki, bet četru cilvēku mājsaimniecībai ienākumiem būs jābūt par 174 eiro mazākiem.

Šobrīd gan Cēsu novada Sociālā dienesta noteiktais ienākumu apmērs maznodrošinātas ģimenes statusam ir apstiprināšanas procesā. Dagmāra Saulīte informē: “Pat­laban Cēsu novadā nav spēkā esoša normatīva akta, kas noteiktu summu maznodrošinātā statusam, jo 297 eiro vairs neatbilst Ministru kabineta noteikumiem, kuri stājās spēkā no pirmā janvāra, bet grozījumi novada saistošajos noteikumos, kas atbilstu Ministru kabineta noteikumiem, ir apstiprināšanas procesā. Pa­redzams, ka šāds ienākumu apmērs Cēsu novadā maznodrošinātas personas/ ģimenes statusam stāsies spēkā pēc apstiprināšanas, tas varētu būt no 1.aprīļa. Par šādu ienākumu slieksni lemts, ņemot vērā apkārtējo novadu, kuri veidos jauno Cēsu novadu, situ­āciju, kā arī lai jau šobrīd topošajā novadā būtu vienādi kritēriji.”

Arī pārējās vēsturiskā Cēsu rajona pašvaldībās tiek pieņemti lēmumi par maznodrošinātā statusa slieksni, kas pakāpeniski stāsies spēkā. Tā Priekuļu novada Soci­ālā dienesta vadītāja Skaidrīte Astahovska-Eglīte teic, ka šobrīd vēl maznodrošinātā statuss nav noteikts, bet notiek sagatavošanas darbi. Savukārt Jaunpie­balgas novada Sociālā dienesta vadītāja Līga Ābelniece informē, ka saistošo noteikumu grozījumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) un tie stāsies spēkā no 1.marta.
Arī Pārgaujas novada Sociālā dienesta vadītāja Anita Kalniņa teic: “Pēc jaunveidojamā Cēsu novada sociālo dienestu kopējās sanāksmes un vienošanās novadu domēs ar lēmumu esam apstiprinājuši maznodrošinātā statusu 327 eiro pirmajai personai un katrai nākamajai 229 eiro, tomēr vēl nav saņemta apstiprinoša atbilde no VARAM, tādēļ lēmums nav publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā un līdz ar to vēl nav stājies spēkā.”

Dagmāra Saulīte arī piebilst, ka situācija valstī ar “Covid-19” krīzi un GMI pabalsta apmēra palielināšanu radījusi situāciju, ka Sociālajā dienestā pēc palīdzības janvārī, februāri vērsušās diezgan daudzas personas, kas iepriekšējos gados nav bijušas dienesta redzeslokā: “Jāsaka gan, ka pārsvarā tie ir vīrieši darbspējas vecumā, kas līdz šim guvuši neofici­ālus ienākumus, strādājot gadījuma darbus.” Arī Anita Kalniņa norāda: “Paaugstinātais GMI un trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis nozīmē to, ka skaitliski ir daudz vairāk mājsaimniecību, kas šajā kategorijā ietilpst, jo slieksnis ir palielināts vairāk nekā divas reizes līdz 272 eiro no iepriekšējiem 128,06 eiro.”

Cēsu novadā nav izmaiņu zupas virtuves pakalpojumu sniegšanā. Dagmāra Saulīte teic, ka tāpat kā līdz šim sociālais darbinieks, novērtējot personas/ģimenes situ­āciju, izsniedz norīkojumu So­ciālā dienesta apmaksātām zupas porcijām: “Šis vairāk ir kā papildu atbalsts krīzes situācijā personām, kuras dažādu iemeslu dēļ palikušas bez ienākumiem, vai arī tie ir tik minimāli, ka sedz tikai komunālo maksājumu izmaksas, vai arī personām, kuras nespēj saviem spēkiem pagatavot ēdienu, vai mājoklī nav iespēju pagatavot siltu ēdienu, kā, piemēram, naktspatversmes klientiem.”

Dagnija Saulīte arī skaidro, ka, ja cilvēks zaudējis darbu un nonācis krīzes situācijā “Covid-19” ierobežojumu dēļ, negūstot ienākumus, kā arī nesaņemot dīkstāves vai bezdarbnieka pabalstu no valsts, un nav citu ienākumu un naudas uzkrājumu, vēl var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu krīzes pabalstu. Krīzes pabalstu piešķir uz vienu mēnesi. Cēsu novadā, ja mājsaimniecībā dzīvo viena persona, pabalsts ir 128 eiro, ja mājsaimniecībā dzīvo vairāk nekā viena persona, 80 eiro mēnesī katrai personai. Ģimenēm ar bērniem pabalstu palielina 50 eiro par katru ģimenē dzīvojošu bērnu. Sociālajā dienestā tiek sniegtas arī psihologa konsultācijas pa tālruni 64127886 (Sandra Lin­den­berga, pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 14.00), kā arī var zvanīt uz diennakts krīzes tālr. 67222922 (LMT), 27722292 (“Bite”) krīžu un konsultāciju centram “Skalbes”.

Palielinoties minimālajai algai līdz 500 eiro, paaugstināta arī minimālā pensija, atlīdzības un pabalsti. Garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā (likumā noteikts, ka mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi); trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā; maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Tāpat Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu ir tiesīgas saņemt tās trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības, kurās ienākumi līdzšinējo 242 eiro vietā nepārsniegs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai – 229 eiro.