Ziņas

Sabiedrība

Trīs gadu laikā veiks Latvijā esošo ES īpaši aizsargājamo biotopu inventarizāciju

Eksperti līdz 2019.gada beigām veikts Latvijā esošo Eiropas Savienības (ES) īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes noteikšanu, liecina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētais paziņojums. Tajā norādīts, ka inventarizāciju veic personu apvienība SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un Latvijas Dabas fonds. Tā tiks veikta Latvijas teritorijā gan valsts, gan arī privātajos zemes īpašumos. Apsekošanu veiks eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzdevumā, kuri dabā apsekos teritoriju, aizpildīs apsekojuma anketu un kartē iezīmēs konstatētā biotopa robežu.

Teritoriju apsekošana notiks pēc vienotas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātas un Zemkopības ministrijas saskaņotas metodikas.

Gan pašvaldībām, gan arī zemju īpašniekiem pirms lauku darbu sezonas uz to deklarētajām adresēm tiks izsūtītas vēstules, lai informētu par ekspertu apmeklējumu un viņu atpazīšanas zīmēm. Vēstules tiks izsūtītas tiem īpašniekiem, kuru īpašumos obligāti paredzēta eksperta vizīte.

Par apsekojuma laikā atrastu biotopu zemju īpašnieki tiks informēti rakstiski. Īpašnieki informāciju par to varēs iegūt arī dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Savukārt, ja īpašumā tiks konstatēts bioloģiski vērtīgs zālājs, informācija tiks nodota Lauku atbalsta dienestam un būs pieejama arī dienesta lauku informācijas sistēmā.

Visiem ekspertiem, dodoties dabā, tiks izdotas DAP eksperta apliecības, kas jāuzrāda zemes īpašniekam pēc to lūguma. Apliecībā būs iekļauts arī DAP kontakttālrunis, kur nepieciešamības gadījumā varēs iegūt papildu informāciju.

Apsekojamās teritorijas ir sadalītas pa 12,5 x 12,5 kvadrātkilometru platībām, un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu.

DAP ir noteikusi platības, kur ekspertiem nav nepieciešams izvērtēt dabas vērtību esamību, piemēram, intensīvi apsaimniekotās zemēs, apdzīvotas vietās (ar obligāti apsekojamiem izņēmumiem), kā arī teritorijās, kurās pēdējo trīs gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi un ir izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai.

Īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija noris DAP īstenotā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšanas” laikā. Projektu līdzfinansē ES Kohēzijas fonds, un tā ilgums ir līdz 2020.gada novembrim.