Ziņas

Sabiedrība

Sociālā darba 30 gadu jubileju Cēsu novadā svin ar pateicībām

Svētku reizē. Bijušajām sociālajām darbiniecēm Rudītei Petrovai (no kreisās) un Rūtai Ravinskai ( no labās) ir, par ko pārrunāt ar kolēģēm, kuras strādā jaunā, lielā novada Sociālajā dienestā (vidū no kreisās) -Velgu Berķi, Guntu Smutovu un Ilvu Pūpolu.Foto: Iveta Rozentāle

“Var pieaugt tehnoloģiju nozīme, palielināties pakalpojumu skaits un pabalstu lielums, bet visam cauri un pāri ir cilvēcība,” vērtējot pārmaiņu vējus, kas skar sociālo darbu, “Druvai” atzina Cēsu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks.

10. martā Cēsu Bērnu un jauniešu centrā “Spārni” jubilejas pasākumā “Sociālajam darbam Cēsu novadā 30” īpaši tika sumināti šīs jomas celm­lauži Cēsu novadā, ilggadēje darbinieki, ikviens Sociālā dienesta sociālais darbinieks, arī sadarbības partneri.

Par sociālā darba sākumu novadā atzīts 1993. gada 10. marts, diena, kad ar Cēsu pilsētas Tautas deputātu padomes lēmumu darbā pieņēma So­ciālās aprūpes dienesta vadītāju Dzintru Strautu. Viņu un Rudīti Šulmeisteri, vēsturiskā Cēsu rajona padomes Sociālā dienesta vadītāju, svētku pasākumā godināja pirmās, teica pirmos paldies.
“Sociālie darbinieki vairāk dod, nekā saņem. Jūs savā ikdienā sniedzat atbalstu, padomu, dodat cerību, kā dzīvot tālāk. Tāpēc atļaušos apgalvot, ka sociālais darbs ir cilvēka mīlestības darbs. Vēlu, lai, neskatoties uz grūtajiem pienākumiem, ko veicat, uz darbu nākat ar prieku, lai vairāk saņemat paldies no saviem klientiem un sadarbības partneriem! Vēlu jaunus izaicinājumus un panākumus sociālajā darbā,” uzrunājot sociālos darbiniekus, teica Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen­bergs.

Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore Ilze Skrodele-Dub­rovska pirms Atzinības rakstu pasniegšanas akcentēja, ka arvien vairāk tiek īstenoti pasākumi, kas veltīti sociālajam darbam – gan valsts līmenī, gan katrā novadā, kas ir nozīmīgi gan jomas nemitīgai attīstībai, gan darbinieku novērtējumam par padarīto.

Labklājības ministrijas At­zi­nību saņēma: Elita Rancā­ne    par ilggadēju ieguldījumu sociālās jomas attīstībā, izveidojot Sociālo dienestu un realizētajiem Eiropas Savienības projektiem, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu Cēsu novada iedzīvotājiem; Svet­lana Lilita Vasiļjeva par ilggadēju ieguldījumu sociālās jomas attīstībā novadā un profesionālu ieinteresētību jaunākajās tendencēs nozarē, lai profesionāli sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī metodisku atbalstu jaunajiem soci­ālajiem darbiniekiem, uzsākot darba gaitas. Velga Berķe saņēma atzinību par ilggadēju ieguldījumu sociālās jomas attīstībā Cēsu novadā, par atbalsta sniegšanu kolēģiem. Šīs darbinieces novadā nostrādājušas 25 gadus un vairāk.

Velga Berķe sociālajā jomā novadā strādā no 1995. gada. Viņa atzīst, ka ikdienas darbs nereti ir smags un paldies jau saņem reti, tāpēc ir jauki, ka ir svētku reizes, kad sociālā darba veicējus pagodina, novērtē. V.Berķe darba gados ir piedzīvojusi pārmaiņas un jomas izaugsmi. Viņa pauž: “Mūsu klients pa šiem gadiem ir ļoti mainījies, kļuvis prasīgs, bet arī gatavs līdzdarboties. Sa­biedrība mainās, un mums jāmainās līdzi, jo strādājam cilvēkiem. Gribas ticēt, ka viss no­tiek uz attīstību, uz pozitīvo.”

Dzintra Strauta, vērtējot, kā mainījies sociālais darbs, secina: “Ja savulaik saskarsme ar katru klientu bija personiskāka, tagad savukārt atbalstu iespējams sniegt daudz raitāk. Un tas, ka tagad iespējams pieteikumu atsūtīt elektroniski, atvieglo situāciju cilvēkiem, kuriem nav viegli atnākt uz sociālo dienestu, lūgt palīdzību. Domāju, katram laikam ir savas labās un sliktās puses. Bet sociālais darbs būs vienmēr, jo vienmēr būs kāda sociāla problēma, kas jārisina.” Vērtējot, kas darbā sniedzis vislielāko gandarījumu, Dz.Strauta teic, ka tā bijusi iespēja palīdzēt kādai mammai, kura nonākusi grūtībās, bet pēc gadiem ratos vizinājusi mazbērnus, tātad tikusi ar grūtībām galā. Ar prieku gatavoti Ziemassvētku pasākumi bērniem, un tādu piemēru daudz: “Un man katru reizi bijis gandarījums par kolektīvu, par sociālajiem darbiniekiem, kas vienmēr bijuši saprotoši. ”

Pasākuma laikā daudz runāja, cik strauji 30 gados attīstījies sociālais darbs. “Druva” aicināja Aināru Judeiku ieskicēt, kāda būs sociālā darba virzība nākamajos gados. “Arvien vairāk ejam uz individuālo sociālo darbu ar katru cilvēku, diferencētiem pabalstiem, pakalpojumiem. Tāpēc man patīk sociālais darbs, tas ir dinamisks, mainīgs, var piemēroties apstākļiem. Un sociālie darbinieki, kas šajā jomā strādā, ir fantastiski.”

Pasākuma laikā īpašs paldies tika teikts pašiem pirmajiem sociālās jomas celmlaužiem, sociālajiem darbiniekiem, kuri uzsāka šo darbu    pagastos: Vaives pagastā tā bija Rudīte Petrova, Nītaures pagastā Rudīte Auziņa, Zaubes pagastā Iveta Freivalde, Drabešu pagastā Andris Jansons, Skujenes pagastā Biruta Bebriša, Amatas pagastā Genovefa Bicāne, Līgatnes pilsētā Skaidrīte Kalniņa, Līgatnes pagastā Inguna Nille, Vecpiebalgas pagastā Anita Šipko, Dzērbenes pagastā Anita Kamerāde, Inešu pagastā Biruta Engere, Kaives pagastā Velga Buraka, Taurenes pagastā Daina Krēsliņa, Jaunpiebalgas pagastā Līga Ābelniece, Zosēnu pagastā Valda Pumpure, Priekuļu pagastā Inita Jansone, Mārsnēnu pagastā Rūta Ravinska, Liepas pagastā Silvija Zakševska, Veselavas pagastā Ināra Roce, Raiskuma pagastā Inga Bērziņa, Stalbes pagastā Sarma Sičika, Straupes pagastā Anita Kalniņa, bet pirmā Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore bija Iveta Sietiņsone .

Īpaši tika sveikti arī kolēģi, kuri novadā nostrādājuši 20 gadus un vairāk: Līga Šmitiņa – Jankovska, Inga Kārkliņa, Sarma Sičika, Sarmīte Sviderska, Sergejs Sviderskis. Tāpat tika sveikti darbinieki, kuri nostrādājuši desmit gadu un ilgāk.