Ziņas

Sabiedrība

Smiltenes novada pašvaldības izdevumi šogad pārsniegs ieņēmumus

Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada budžeta izdevumi apstiprināt par 2,33 miljoniem eiro lielāki kā izdevumi, liecina Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā publicētā informācija.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi šogad plānoti 15 840 500 eiro, kas ir par 2 836 752 eiro vairāk kā 2016.gada budžeta izpilde, bet izdevumi – 18 171 694 eiro apmērā, kas ir par 5 039 257 eiro vairāk kā 2016.gada budžetā.

Savukārt Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 387 638 eiro apmērā. Tos sastāda Valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai 348 842 eiro apmērā un ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 38 796 eiro apmērā. Speciālā budžeta kopējie izdevumi plānoti 624 122 eiro apmērā. Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem plānots finansēt izmantojot naudas līdzekļu atlikumus gada sākumā un pārskata gada beigās.

Pamatbudžeta izdevumu un ieņēmumu starpību plānots finansēt izmantojot naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 1 895 110 eiro apmērā, naudas līdzekļu atlikumu pārskata perioda beigās 80 015 eiro, aizņēmumu no Valsts kases projektu īstenošanai 931 938 eiro un aizņēmuma pamatsummas atmaksu 415 969 eiro apmērā.

Lielāko daļu no Smiltenes novada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, kas sastāda 49% jeb 7 717 924 eiro. Tajā skaitā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 6 890 253 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) par zemi – 540 493 eiro, NĪN par ēkām – 156 648, NĪN par mājokļiem – 70 530 eiro un azartspēļu nodoklis 60 000 eiro.

Savukārt 48% jeb 7 589 103 eiro no plānotajiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem sastāda valsts budžeta un citu pašvaldību budžetu transferti. Atlikušos 3% ieņēmumu sastāda nenodokļu ieņēmumi – 57 010 eiro un budžeta iestāžu ieņēmumi – 476 463 eiro.

Visvairāk līdzekļu šogad tiks novirzīti izglītības nodrošināšanai – 44% no kopējiem izdevumiem, jeb 7 940 525 eiro. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai un ekonomiskajai darbībai atvēlēti 29% jeb 5 213 305 eiro, kultūrai, atpūtai un reliģijai – 13% jeb 2 325 671 eiro, vispārējiem valdības dienestiem – 9% jeb 1 630 752 eiro, sociālajai aizsardzībai – 4% jeb 809 892 eiro. Atlikušais 1% jeb 251 419 eiro tiks tērēti veselības aprūpei, sabiedriskajai kārtībai un drošībai.