Raksti

Skolās

Saglabāt un turpināt iekļaujošu vidi

Jauns darba cēliens. No kreisās – direktors Zigmunds Ozols, izglītības metodiķe Sarmīte Gaiķe, direktora vietnieks saim­nieciskajā darbā Lauris Lauciņš un direktora vietniece izglītības jomā Laura Kalniņa.
Foto: no albuma

Skola Cēsīs, Bērzainē, šo mācību gadu sāk jaunā statusā.

“Nepieciešamība pēc mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības ieviešanas aug ļoti strauji. Arī Cēsu Bērzaines pamatskola šodien ir jaunu izaicinājumu priekšā. No 1. septembra esam vispārizglītojoša pamatizglītības iestāde, piedāvājot skolēniem mācīties iekļaujošā vidē, nodrošinot katra izglītojamā spēju attīstību un nepieciešamā atbalsta saņemšanu gan no profesionāliem pedagogiem, gan atbalsta personāla,” tā saka skolas direktors Zigmunds Ozols.

“Druva” jau rakstīja, ka Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs no šī mācību gada maina statusu. Izglītības iestāde licencējusi vispārizglītojošo pamatizglītības programmu jau 2020.gadā, bet vienlaikus turpinās realizēt izglītības programmas, kas paredzētas bērniem ar somatiskām saslimšanām, valodas un mācību traucējumiem (kodi 21015411, 21015511, 21015611), kā arī nodrošina iespēju turpināt mācības skolēniem, kuri līdz šim mācījušies mūsu skolā. Turpinās darboties internāts 1. līdz 9.klases audzēkņiem.

Bērzaines pamatskolu par savu izglītības iestādi tagad sauc 317 izglītojamie, no tiem 175 skolēni un 142 pirmsskolēni. “Priecājamies, ka vairāk nekā 50 skolēnu vispārizglītojošā programmā ar prieku mācās iekļaujošā vidē, uzrādot veiksmīgus mācību sasniegumus. Pārveidojot speciālās izglītības iestādi par vispārizglītojošu pamatizglītības iestādi, tā kļūst par iekļaujošu skolu, kas ļauj ne tikai nodrošināt kvalitatīvu sociālo vidi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, bet arī dod iespēju ikvienam skolēnam mācīties personalizētā vidē ar individuālu mācību plānu klasēs ar mazāku audzēkņu skaitu,” stāsta Z.Ozols. “Skola iegulda mērķtiecīgu darbu, lai turpinātu veidot iekļaujošu, emocionāli drošu mācību vidi un sistēmas, kurā katrs izglītojamais jūtas novērtēts, respektējot bērna un jaunieša dažādību. Skolas unikalitāte balstās uz mācību nodrošināšanu vidē, kura ir reāla un nav samākslota, kas ļauj skolēniem iepazīt sabiedrību, kā arī dažādus uzvedības modeļus, veidojieties cilvēcīgai empātijai un attīstoties sociālai atbildībai, ilgtermiņā izaugot par sociāli atbildīgiem līderiem.”

Kas tad ir iekļaujoša izglītība? Valsts ir definējusi, ka ar “iekļaujoša izglītība” saprotam – nodrošināt skolu visiem un ikvienam, ievērojot katra likumiskās tiesības. Gan Latvijas likumi, gan starptautiski pieņemtie dokumenti noteic, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, reliģiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un sociālā stāvokļa. Šāda pieeja skolā tiek īstenota otro gadu, un katru gadu iestādi par savu mācību vietu izvēlas arvien lielāks skaits izglītojamo arī bez speciālām vajadzībām. “Cēsu Bērzaines pamatskola jau gadiem ilgi uztur vērtīgus resursus – gan ar pieredzi bagātus profesionāļus, gan atbalsta personālu, gan augstvērtīgu un piemērotu aprīkojumu ikviena izglītojamā vajadzību nodrošināšanai. Mūsu skola ir nodrošināta ar plašu atbalsta komandu, kur ciešā sadarbībā strādā logopēdi, soci­ālais pedagogs, psihologs, sensorās istabas speciālists, ārsts, medicīnas māsas, karjeras konsultants, pedagogu palīgi, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji,” teic Z.Ozols. “Šāda komponenšu mijiedarbība ir ļoti svarīga izglītojamajiem ar dažādiem attīstības izaicinājumiem. Skolēniem mūsu skolā ir iespēja saņemt papildu atbalstu, jo klasē vienlaicīgi strādā skolotājs un pedagoga palīgs. Mūsdienās mācību process maina savu lomu. Galvenā loma ir skolēnam – viņa personības izaugsmei, spējai apzināties sevi, efektīvi izvērtēt, pētīt un argumentēt. Šī brīža skolotāja uzdevums ir virzīt un īstenot ikviena skolēna spēju izaugsmi, vēršot individuālu uzmanību katram,” tā Z.Ozols. “Par būtiski svarīgu uzskatām skolas atvērtību audzēkņu vecākiem, kuri ir neatsverams balsts darbā ar izglītojamajiem. Skolā darbojas iestādes padome, notiek Vecāku skoliņas nodarbības, kurās reizi mēnesī vecāki tiek aicināti praktiski darboties kopā ar saviem bērniem. Tiek organizētas lekcijas par vecākiem aktuālām tēmām.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *