Raksti

Skolās

Palīdzības skolasbērniem nevar būt par daudz

Foto: Marta Martinsone - Kaša

Katru mācību gadu pašvaldības sniedz atbalstu sava novada skolēniem. Arī šajā gadā piešķirti gan vienreizēji pabalsti mācību
līdzekļu iegādei, gan brīvpusdienas arī vecāko klašu skolēniem, kuriem valsts pusdienu maltīti vairs neapmaksā, pašvaldības sniedz atbalstu interešu izglītībai.

Skolēni saņem arī valsts atbalstu, no šī gada valsts un pašvaldības solidāri 50% apmērā apmaksā brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem. Izglītības likums arī nosaka, ka pašvaldībai jārod iespēja nodrošināt transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.

Amatas novadā

pabalstu brīvpusdienām saņem visi novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēni. Šajā mācību gadā novada pašvaldības izglītības iestādēs ir 585 audzēkņi, par 10 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere pastāstīja, ka pabalsts bezmaksas ēdināšanai vispārizglītojošo skolu skolēniem un pirmsskolas grupu audzēkņiem, ja bērns apmeklē Amatas novada pašvaldības izglītības iestādi, tiek piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimeņu, aizbildņu ģimeņu bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem. Ja šo ģimeņu bērni apmeklē profesionālo izglītības iestādi un vispārizglītojošo skolu 10.-12.klasi, pabalsts brīvpusdienām tiek piešķirts līdz 21 gada vecumam. Aptverot kopējo naudas vērtību, kas izlietota šim mērķim, 2019.-2020.mācību gadā tas sastādīja 32 197 eiro.

Bezmaksas skolēnu pārvadājumus var izmantot skolēni, kas mācās Amatas novada pašvaldības teritorijā esošā izglītības iestādē un deklarētā dzīvesvieta ir Amatas novads vai cita administratīvā teritorija, gan arī skolēni, kam deklarētā dzīvesvieta ir Amatas novads un kas mācās pamatizglītības programmā citā paš­valdībā, kurai ir kopīga robeža ar Amatas novada administratīvo teritoriju, kā arī skolēni, kam deklarētā dzīvesvieta ir Amatas novads un kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss un/vai izglītojamais ir daudzbērnu ģimenes loceklis, kurš mācās vispārējās vidējās izglītības programmā citā pašvaldībā, kurai ir kopīga robeža ar Amatas novada administratīvo teritoriju. Pagājušajā mācību gadā šim pasākumam izlietoti 130 760 eiro.

Pašvaldībā tiek turpināta tradīcija – pabalsts pirmklasniekam. Skolēnam uzsākot mācības pirmajā klasē Amatas novada izglītības iestādē, bērna ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu 50 eiro. Uzsākot šo mācību gadu, pabalsts izmaksāts 45 personām, kopējā summa 2250 eiro.

Pabalsts par dalības maksu atvieglojumu Amatas novada mūzikas un mākslas skolā attiecas uz novada teritorijā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes statuss. Šogad šāds pabalsts piešķirts 10 bērniem.

Cēsu novadā

pašvaldība ik gadu sniedz atbalstu skolēniem mācību gada sākumā. Pašvaldī­bas aģentūras “Sociālais dienests” projektu vadītāja-attīstības un sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Pleševnika informē, ka šogad, uzsākot jauno mācību gadu, pabalsts mācību piederumu iegādei piešķirts 107 bērniem, kopumā 2495 eiro apmērā. Trūcīgo ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti paredzēti 25 eiro vienam skolēnam. Maznodrošinātās ģimenes var katram skolēnam saņemt 20 eiro , bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušie bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri ar Cēsu novada bāriņtiesas lēmumu nodoti audžuģimenē vai aizbildniecībā, atbalsts ir 15 eiro apmērā. Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē un šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts, pieejams 20 eiro vienam skolēnam.

Atbalstu sniegušas arī dažādas biedrības. Biedrība “Be The Light” sarūpēja septiņām ģimenēm dāvanu kartes pārtikas iegādei, biedrība “Gaujaslīči” un Diakonijas centrs nodrošināja ģimenēm iespēju saņemt apģērbu, apavus un citas saimniecībā nepieciešamās lietas, biedrība “Ki­wanis Cēsis” sadarbībā ar Nor­vēģijas biedrību “Kiwanis” organizēja ikgadēju akciju “Sko­las soma”, dāvinot 1.klases skolēniem skolas somas. Cēsu Sar­kanā Krusta komiteja Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros bērniem no piecu līdz16 gadu vecumam gādā skolas komplektus.

Brīvpusdienas skolās jaunajā mācību gadā piešķirtas 343 bērniem, tai skaitā 311 bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Uzturmak­su atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs piešķirtas 326 bērniem, tai skaitā 305 bērniem no daudzbērnu ģimenēm.

Jaunpiebalgas novadā

pašvaldība visiem novada bērniem, kas apmeklē mācību iestādes, nodrošina brīvpusdienas. Sociālā darbiniece Anda Grau­diņa pastāstīja, ka trūcīgajām ģimenēm reizi gadā tiek piešķirts pabalsts bērnu audzināšanai, izglītībai un ēdināšanai 30 eiro katram bērnam, kas ir tāds pats kā pagājušajā gadā. Šobrīd tas piešķirts astoņiem bērniem.

Līgatnes novadā,

uzsākot mācību gadu, tiek piešķirts vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei novadā deklarēto un novada skolu audzēkņiem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī visiem novadā deklarētajiem bērniem, kuri uzsāk mācības Līgatnes novada izglītības iestādes 1.klasē. Pabalsta apmērs ir 50 eiro, tas nesummējas. Līgatnes novada Sociālā dienesta vadītāja Iveta Viļumsone informē, ka šogad pabalstu saņēmuši 69 bērni. Izmaksātā summa – 3450 eiro. Tāpat pašvaldība sniedz atbalstu skolēnu ēdināšanai gan 100%, gan 50% apmērā. Pilnā apmērā ēdināšanas izmaksas tiek segtas trūcīgo ģimeņu bērniem, 50% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Līgatnes novada izglītības iestādē un ir novadā deklarēti. Šobrīd ēdināšanas izmaksu atlaides ir piešķirtas 106 novada bērniem. Līdz 2020.gada beigām budžetā bērnu ēdināšanai ir 4203 eiro. Iepriekš jau izlietoti 8037 eiro. Ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar “Covid-19” novadā deklarēto trūcīgo, mazno­drošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai izlietoti 6460 eiro, tātad kopā 18, 7 tūkst.eiro.

Pārgaujas novadā

pašvaldība nodrošina brīvpusdienas pilnīgi visiem pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem, tai skaitā tiem, kuri gatavojas skolai. Pārgaujas novada Finanšu nodaļas vadītāja Līga Medne skaidro, ka mēneša kopējās brīvpusdienu izmaksas ir no 7500 līdz 8200 eiro: “No valsts dotācijā saņemam aptuveni 1250 eiro. Summas lielums atkarīgs no skolēnu skolas apmeklējuma. Brīvpusdienas nodrošinām 273 skolēniem Stalbes un Strau­pes pamatskolās. Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola saņem 100 % finansējumu no valsts ēdināšanas pakalpojumu izmaksu segšanai. Brīvpusdienas tiek nodrošinātas arī 60 pirmsskolas vecuma bērniem. Vidējās izmaksas mēnesī līdz 1500 eiro.”

Šogad skolu uzsākot, pabalstu saņēmuši astoņu bērnu vecāki, par katru bērnu 30 eiro, pabalstu kopējā izmaksātā summa 240 eiro. Pabalstu var saņemt trūcīgo ģimeņu bērni neatkarīgi no tā, kurā klasē mācās.

Priekuļu novada

Sociālā dienesta vadītāja Skaidrīte Asta­hovska-Eglīte skaidro, ka ēdināšana bērniem, kas mācās citu novadu mācību iestādēs, divu eiro apmērā tiek nodrošināta bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un brīvpusdienas daudz­­bērnu ģimenēm, audžu un aizbildņu ģimeņu bērniem, bērniem ar īpašām vajadzībām. Novada skolās brīvpusdienas ir visiem audzēkņiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Priekuļu novadā, uzsākot mācību gadu, piešķir arī naudas pabalstu skolas apģērba iegādei maznodrošinātām ģimenēm, trūcīgām ģimenēm, kā arī naudas pabalstu audžu un aizbildņu ģimenēs mācību līdzekļu iegādei.

Raunas novadā

tāpat kā iepriekšējos gados ir pabalsts mācību līdzekļu iegādei, kas ir 20 eiro vienam bērnam un tiek piešķirts trūcīgas ģimenes bērniem un daudzbērnu ģimenes bērniem. Visiem Raunas vidusskolas audzēkņiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Sociālā dienesta vadītāja Ieva Ozola informē, ka atbalstu ir saņēmuši 93 skolēni, kas sastāda 1860 eiro.

Vecpiebalgas novadā

Sociālā dienesta vadītāja Velga Berķe skaidro, ka pašvaldības atbalsts brīvpusdienām turpinās arī šajā mācību gadā. Šogad līdz aprīlim brīvpusdienas tika piešķirtas 208 bērniem no 5. līdz 9. klasei, kā arī piecgadniekiem un sešgadniekiem, kuri mācās Vecpie­bal­gas novada izglītības iestādēs, daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja viņi jau nav kādā no iepriekš nosauktajām grupām, tātad arī viens līdz četri gadi vieciem bērnudārza audzēkņiem, kā arī skolēniem vidusskolā (ja viņi mācās Vecpie­balgas novada skolās un bērnudārzos), kā arī trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem arī citu novadu izglītības iestādēs. Kopējā summa 10 092 eiro. Šajā mācību gadā arī 50% apmērā tiek atbalstīti sākumskolas skolēni, visi 119 skolēni, katram brīvpusdienām papildus piešķirot 71 centu, jo valsts šiem bērniem kompensē 50% no pusdienu maksas.

Vecpiebalgas novadā, atbalstot interešu izglītību, līdz septembrim samaksāts 274 bērniem, summa 12 576 eiro, līdz gada beigām mēnesī plānotā summa ir 1013 eiro. Mācību līdzekļiem un materiāliem līdz septembrim sniegts atbalsts 444 skolas un pirmsskolas bērniem, kopējā summa 1337 eiro. Līdz gada beigām budžetā vēl plānoti 902 eiro. Mācību grāmatām līdz septembrim pirmsskolai un skolai 44 bērniem atvēlēti 922 eiro, līdz gada beigām budžetā vēl plānoti 806,05 eiro.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *