Ziņas

Sabiedrība

Siguldas novadā turpmāk piešķirs pabalstu “Gods donoram”

Siguldas novada domes deputāti pieņēmuši lēmumu noteikt sešus jaunus pabalsta veidus pašvaldībā, viens no tiem – “Gods donoram”, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

“Goda donoram” ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi godināt un sniegt materiālu atbalstu personām pamatvajadzību nodrošināšanai, kuras bez atlīdzības nodevušas asinis vai asins komponentus un kurām piešķirts “Goda donora” nosaukums. “Goda donoram” ir jauns pabalsta veids, kura noteikšanas nepieciešamību Saistošajos noteikumos ierosināja biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”.

Tika lemts arī par citiem pabalstiem.

Dome piešķirs dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes. Dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai tiks izmantoti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīti izdevumu segšanas normatīvi, kas Saistošajos noteikumos noteikti, ņemot vērā Siguldas novada administratīvajā teritorijā noteiktās (aprēķinātās) vidējās dzīvojamo telpu lietošanas izmaksas.

Siguldas novada pašvaldība turpmāk piešķirs pabalstu ēdināšanai, neizvērtējot ģimenes ienākumus, bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un ievietots aizbildņa ģimenē. Pabalsta lietderība un pamatotība Saistošajos noteikumos noteikta, balstoties uz ģimenes atbalsta politikas īstenošanas aktualitāti un spēkā esošo normatīvo regulējumu un ievērojot tiesībsarga rekomendācijas Latvijas pašvaldībām sniegt atbalstu audžuģimenēm, kuras audzina bez vecāku gādības palikušus bērnus, visaptveroši īstenot pašvaldību brīvprātīgas iniciatīvas bērnu tiesību aizsardzībā.

Dome nolēmusi piešķirt pabalstu ēdināšanai ārkārtas situācijā, izsniedzot ģimenei (personai) ēdināšanas talonu. Pabalsta lietderība un pamatotība Saistošajos noteikumos noteikta, balstoties uz ģimenes atbalsta politikas īstenošanas aktualitāti un sabiedrības pieprasījumu pēc šāda pabalsta Siguldas novadā.

Tiks piešķirts pabalsts sabiedriskās pirts apmeklējumam, izsniedzot pirts talonu. Pabalsta lietderība un pamatotība Saistošajos noteikumos noteikta ar Siguldas novada iedzīvotāju pieprasījumu pēc Sociālā dienesta palīdzības sabiedriskās pirts pakalpojumu izdevumu apmaksai.

Siguldas novada dome piešķirs arī pabalstu skābekļa aparatūras nomas maksas apmaksai – pabalsta lietderība un pamatotība Saistošajos noteikumos noteikta, ievērojot Siguldas novada iedzīvotāju pieprasījumu saņemt pašvaldības palīdzību skābekļa aparatūras nomas apmaksai.

Tuberkulozes slimniekiem, kuri ārstējas ambulatori, pabalsta apmērs dienā palielināts no 2 eiro uz 3 eiro. Savukārt vienreizējais pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai palielināts līdz 450 eiro.