Ziņas

Sabiedrība

Sākts darbs pie dabas aizsardzības plānu izstrādes 15 teritorijām

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ir sākusi darbu pie dabas aizsardzības plānu izstrādes 15 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, aģentūru LETA informēja DAP Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja Inese Pabērza.

Dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti teritorijām “Manģenes meži”, “Ziemupe”, “Zvārde”, “Jaunanna”, “Ukru gārša”, “Ances purvi un meži”, “Pilskalnes Siguldiņa” un trīs aizsargājamo ainavu apvidiem “Veclaicene”, “Augšzeme” un “Vecpiebalga”.

Izstrādājot dabas aizsardzības plānus šīm teritorijām, notiks informatīvās sanāksmes, kurās interesenti tiks iepazīstināti ar plāna izstrādes mērķiem, pašu izstrādes procesu un plānotajām aktivitātēm. Aprīļa sākumā sanāksmes notiks par Kandavas, Kuldīgas un Ventspils novadu dabas parku “Abavas senleja” un dabas liegumiem “Druviņu tīrelis”, “Pluču tīrelis”, “Nagļu un Ansiņu purvs” un “Maņģenes meži”.

Aprīļa beigās sanāksmes plānotas Alūksnes un Apes novados aizsargājamo ainavu apvidum “Veclaicene” un dabas liegumam “Jaunanna”, Saldus un Brocēnu novados dabas liegumam “Zvārde”, Auces un Tērvetes novados dabas liegumam “Ukru gārša”, Nīcas novadā dabas liegumam “Bernāti” un Pāvilostas novadā dabas liegumam “Ziemupe”.

Paralēli dabas aizsardzības plānu izstrādei DAP kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamentu sākusi koncepcijas un vadlīniju izstrādi, lai vienkāršotu dabas aizsardzības plānu integrāciju vietējos teritorijas plānojumos. Kā norāda DAP, patlaban Latvijā nav vienotas telpiskās plānošanas sistēmas dabas aizsardzības un attīstības plānošanas jomās. Tāpēc īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plāni un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi top atrauti no vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, kurā iekļauti pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

LETA