Ziņas

Sabiedrība

Privāto ezeru īpašniekiem ļaus pavairot zivju mazuļus

Privāto ezeru īpašnieki pēc attiecīgo atļauju saņemšanas ezeros varēs ielaist audzēšanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī uz šiem ezeriem vairs nebūs attiecināmas makšķerēšanu un zveju regulējošās tiesību normas.

To paredz valdības atbalstītie noteikumi projektā, kas nosaka kārtību, kādā uzskaitāmi un dabiskajās ūdenstilpēs ielaižami zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi. Jaunajā noteikumu projektā papildus iekļautas arī prasības mākslīgai zivju pavairošanai, pielāgotu privāto ezeru izmantošanai.

Atļaujas būtu jāsaņem no pašvaldības un pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior”.

Zivju mazuļu uzskaiti audzētavās un izlaišanai dabiskajās ūdenstilpēs nodrošina attiecīgas komisijas. “Bior” izaudzēto un izlaisto zivju mazuļu uzskaites komisijas sastāvu apstiprina zemkopības ministrs, bet privātajās zivju audzētavās izaudzēto un izlaisto zivju mazuļu uzskaites komisiju izveido pašvaldība, kuras valdījumā atrodas attiecīgā publiskā ūdenstilpe, ūdenstilpes īpašnieks vai apsaimniekotājs.

Tāpat noteikumos definēta kārtība, kādā privāta ezera īpašnieks vai apsaimniekotājs varēs pielāgot privāto ezeru mākslīgai zivju pavairošanai un kādas prasības jāievēro, lai šo statusu saglabātu.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, saistībā ar jauninājumiem administratīvās izmaksas privātā ezera īpašniekam vai apsaimniekotājam gadā nepārsniegs 200 eiro fiziskai personai vai 2000 eiro juridiskai personai. Savukārt administratīvās izmaksas “Bior”, pašvaldībai un citām valsts institūcijām, kas piedalās atļaujas saskaņošanā vai zivju mazuļu ielaišanas uzraudzībā, nepārsniegs 2000 eiro gadā katrai.

Tāpat ministrija norāda, ka grūti prognozēt, cik būs to privāto ezeru, kuros tiks atļauta mākslīga zivju pavairošana.

LETA