Ziņas

Uzņēmējdarbība

Plānots apstiprināt tiešo maksājumu izmaksas jauno kārtību

Plānots, ka rīt, 10.martā, valdības sēdē tiks skatīta jaunā kārtība, kādā plānošanas periodā no 2015.gada lauksaimniekiem tiks izmaksāti Eiropas Savienības (ES), kā arī valsts tiešie un atbalsta maksājumi, liecina Ministru kabineta darba kārtība.

Plānots, ka tiešo maksājumu shēmā atbalsta saņēmējiem kopumā 2015.gadā tiks izmaksāts atbalsts 194 165 363 eiro apmērā no Zemkopības ministrijas budžeta programmas “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana” līdzekļiem.

No minētā finansējuma tiešie maksājumi veido 178 087 209 eiro, pārejas posma valsts atbalsts – 16 078 154 eiro.

Noteikumu projektā paredzēts, ka Latvijā tiks piemērotas šādas tiešo maksājumu shēmas – vienotais platības maksājums, maksājums par klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm, maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem, brīvprātīgā saistītā atbalsta shēmas dažādām nozarēm (liellopiem, aitām, proteīnaugiem, dārzeņiem u.tt), kā arī mazo lauksaimnieku atbalsta shēma.

Tāpat lauksaimnieki 2015.gadā var saņemt šādus pārejas posma valsts atbalsta maksājumus – par zīdītājgovīm, aitu mātēm, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par platībām, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par laukaugu platībām un atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par kartupeļu cieti.

Noteikumu projektā ir paredzēti atbalsta piešķiršanas kritēriji, kas attiecas uz visām tiešo maksājumu shēmām. Noteikts, ka tiešajiem maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemes platībai jābūt vismaz vienam hektāram un to var veidot atsevišķi lauki, no kuriem katra lauka platība nav mazāka par 0,3 hektāriem. Uz atbalstam pieteiktās zemes jāveic lauksaimnieciskā darbība.

Tāpat noteikti specifiski nosacījumi attiecībā uz tiešo maksājumu administrēšanas un kontroles prasībām, lauksaimnieku tiesībām un pienākumiem, kas jāizpilda, lai saņemtu šos maksājumus. Lai lauksaimnieks varētu pierādīt attiecīgos kritērijus, viņam būs jāiesniedz “Aktīva lauksaimnieka” statusa pierādījuma deklarācija, kurā būs atsevišķi jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās un nelauksaimnieciskās darbības, kā arī ar lauksaimniecisko un nelauksaimniecisko darbību saistītie nodokļi, tai skaitā arī akcīzes nodoklis.

Projekts paredz, ka lauksaimniekam, kurš vēlas pretendēt uz tiešajiem maksājumiem, ir jābūt iepriekš reģistrētam vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā un vienreiz gadā ir jāiesniedz vienotais iesniegums.

Atbalstu, tāpat kā līdz šim, administrēs Lauku atbalsta dienests. Ja dienests konstatē, ka tiešo maksājumu pretendents ir mākslīgi radījis apstākļus atbalsta iegūšanai, dienestam ir tiesības pieprasīt nepamatoti veikto maksājumu atmaksu saskaņā ar attiecīgas ES regulas nosacījumiem. Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, gatavojot noteikumu projektu, tika organizēta darba grupa, kurā tika pārstāvētas lauksaimnieku organizācijas, nozaru eksperti un citi interesenti.

Tiek paredzēts, ka tiešajiem maksājumiem kopumā pieteiksies aptuveni 60 442 lauksaimnieki, kas atbilst atbalsta saņēmēju skaitam 2014.gadā.

LETA