Ziņas

Sabiedrība

Piebalgas kultūrtelpa pieteikta vērtību sarakstam

Nacionālajā nemateriālās kultūras mantojuma padomē ir iesniegts pieteikums, lai      nemateriālā mantojuma* sarakstā ierakstītu Piebalgas kultūrtelpu. Tam var pieteikt elementus, kas uzskatāmi par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību un kuru iekļaušanai sarakstā ir plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība.

Piebaldzēni vairākkārt nāca kopā un sarunās vētīja Piebalgas vērtības, šodienu un ieskatījās nākotnē, lai saprastu, kā to kultūrvēsturisko bagātību un šodienas vajadzības un resursus izmantot ilgtspējīgai attīstībai. 300 piebaldzēni no Vecpiebalgas, Inešiem, Zosēniem, Jaunpiebalgas un Kaives parakstīja atbalstu iecerei, ka Piebalgas kultūrtelpa jāieraksta Nacionālajā nemateri­ālās kultūras mantojuma sarakstā.

Iesniegumu, kurā skaidrots, kāpēc piebaldzēniem ir svarīgi, lai tiktu atzīta Piebalgas kultūrtelpa, sagatavoja un iesniedza Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš – Eglītis. “Sākumā pats Piebalgu vairāk biju izpratis vēsturiskā griezumā, bet sarunās ar piebaldzēniem, lasot, pētot, liekot kopā faktus, iepazinu citu Piebalgu un piebaldzēnu raksturu, to, cik viņiem nozīmīga ir mūsdienu Piebalga un tās nākotne,” stāsta A.Egliņš – Eglītis un piebilst, ka starp piebaldzēniem aizvien ir slātaviešu un čangaliešu attiecības. Tās atspoguļojas jebkurā jomā, bet, kad viņiem jāaizstāv sava Piebalga, tad ir kopā un ir patiesi novada patrioti. “Tā spēcīga un nozīmīga rakstura iezīme. To saraksts, kuri šodien uztur Piebalgas garu uzņēmējdarbībā, tradīciju saglabāšanā, vēstures izpētē un nodošanā nākamajām paaudzēm, jaunievedumos, ir ļoti garš,” dažos vārdos Piebalgu raksturo A.Egliņš – Eglītis un uzsver, ka, sagatavojot pieteikumu, ir izzināta pagātne, apzināta šodiena un tagad var iet tālāk.

Atbalstu Piebalgas kultūrtelpas ierakstīšanai Nacionālajā nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā paudis arī Valsts prezidents Egils Levits. Viņš raksta:“Piebalga ir bagāta ar ļaudīm, kas ar dziļu cieņu izturas pret tās nozīmīgo un bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, ar gatavību savas zināšanas un darbu ieguldīt tās mūsdienīgās identitātes un    attīstības labā. Piebalgas kultūrtelpa ir nozīmīga Latvijas vēstures un kultūras daļa. Novadam ir izteikta identitāte un pašapziņa.” Prezidents arī uzsver, ka Pie­balgas iekļaušana nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā nostiprinās Piebalgu kā    kultūrvēsturisko zemju kultūrtelpu nākamajām paaudzēm, novada ilgtspējai un attīstībai, stiprinās piebaldzēnu identitāti un kopīgo darbu sava novada labā. Viņš novēl    Piebalgai saglabāt un izkopt savu patību savu cilvēku un Latvijas labā.

Vasaras otrā pusē varētu būt atbilde, vai Piebalgas kultūrtelpa ir iekļauta sarakstā.

A.Egliņš – Eglītis atklāj, ka ir iecere izveidot Piebalgas attīstības padomi, kurā aktīvie iedzīvotāji diskutētu par Piebalgai svarīgiem jautājumiem un būtu padomdevējs pašvaldībai.

30.jūnijā Latviešu biedrības namā Rīgā būs    pasākums par Piebalgu, kurā piebaldzēni stāstīs par sevi.
*Nemateriālais kultūras mantojums  ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots. Nemateriālo kultūras mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē, kopienas un grupas nemitīgi rada no jauna atkarībā no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu vēsturi, un tas veido identitātes un pēctecības izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras daudzveidību un cilvēka radošo darbību.