Ziņas

Sabiedrība

Pēc pirmās sēdes – pozīcija un opozīcija

Vēlētāju vēlēšanās dažādas. Pirmajā domes sēdē Vecpiebalgā piedalījās vairāki desmiti iedzīvotāju.Foto: Indars Krieviņš

Vecpiebalgā tā bija satraukuma pilna diena. Notika pirmā jaunievēlētās domes sēde. “Jāsteidzas iekšā, varbūt vēl kāds krēsls brīvs, mašīnu jau pie domes vairs nav, kur nolikt,” nosaka kāda steidzīga vecpiebaldziete un dodas domes ēkā. Uz jaun­ievēlētās domes pirmo sēdi, kurā četriem nākamajiem gadiem jāievēl novada vadītājs, sanācis vairāk nekā 60 interesentu. No kabinetiem tiek iznesti teju visi krēsli, jo tik daudz novadnieku zālītē kopā ļoti, ļoti reti. Patiešām īpašos gadījumos. Ar savu klātbūtni sēdi pagodinājuši dažādu paaudžu novada iedzīvotāji, starp viņiem daudz jauniešu, arī pašvaldības darbinieki no pagastiem. Ne viens vien ar ziediem.

Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Andris Ba­lodis paskaidro – nav paredzēts, ka klātesošie varētu deputātiem uzdot jautājumus, neskaidrais bija jānoskaidro pirms vēlēšanām. Kad noskaidrots, vai drīkst aplaudēt, domes sēde var sāk­ties.

Novadā pašvaldību vēlēšanās vē­lētāju apvienība “Novada attīstībai” ieguva četras deputātu vietas, “PAR jaunajiem!” – trīs, bet “Vec­piebalgas novadam” – divas. Starp deputātiem nav neviena kaivēnieša, taurenieša un dzērbenieša, tikai vecpiebaldzēni un inesieši. Vēlēšanu komisija uz­dā­vina deputātiem pildspalvas, uz kurām uzdrukāts katra vārds un Vec­pie­balgas novada nosaukums. “Tās nav novada popularizēšanai, bet gan kā atgādinājums, ka esat ievēlēti, lai strādātu visam novadam, ka jums jāpārstāv visu pagastu iedzīvotāju intereses. Dokumentu gūzmā, kas jums jāzina, sākumā varēsiet atķeksēt tos, kurus esat iz­lasījuši, vē­lāk jau iedziļināties at­sevišķos punktos, lai uz tiem balstītu lēmumus,” paskaidroja And­ris Balodis.

Novada domes priekšsēdētāja amatam tika ieteikta Ella Frīd­val­de – Andersone no “Novada attīstībai” un Edžus Ķaukulis no ap­vienības “PAR jaunajiem!”. Edžus Ķauķulis palūdza komisijai atļauju sevi prezentēt.

Vispirms viņš pateicās visiem, kuri atnākuši uz domes sēdi, jo šāda interese nekad agrāk nav bijusi. “Tā jau ir zīme, ka mēs, iedzīvotāji, esam gatavi pārmaiņām. Ir ievēlēti pieci jauni cilvēki. Nākamie četri gadi būs izaicinājumu pilni un bagāti. Protams, tie būs grūti. Mums jāskatās tālāk, pla­šāk, jo, ļoti iespējams, mūs pie­vienos Cēsīm un mums jāparāda, ka varam būt kā pirmie, kas ar savu vārdu, darbiem un labajiem cilvēkiem pievienojas Cē­sīm. Uz­skatu, ka pašvaldības vadītājam, kā to nosaka amata nosaukums, ir jābūt lī­derim. Vi­ņam ir jāuzklausa cilvēki, jāsaprot situācija novadā, visu pagastu intereses un vēlmes. Būšu ļoti priecīgs, ja par mani nobalsos, bet apsolu, ka turpināšu savu ceļu, būšu nelokāms un pārstāvēšu savu vēlētāju intereses. Ja domi vadīs Ella, sekošu līdzi, kā dome tiek vadīta, kā notiek procesi pašvaldībā, kā veidota komanda. Lai mums izdodas!” sacīja Edžus Ķaukulis. Ella Frīd­val­de – Andersone pateicās vēlētājiem un kolēģiem, solīja kā līdz šim godprātīgi kalpot Vecpie­bal­gas novadam un nodrošināt novada attīstību un tiesiskumu.

Par Ellu Frīdvaldi – Andersoni nobalsoja pieci deputāti, visi no apvienības “Novada attīstībai” ievēlētie, un Lelde Burdaja no “PAR jaunajiem!”, par Edžu Ķau­kuli – pārējie četri deputāti. Tre­šo sasaukumu par novada vadītāju ievēlētajai Ellai Frīdvaldei – Andersonei apsveicēju bija liels pulks, viņa saņēma klēpi ziedu un laba vēlējumus.

Viņa pateicās par deputātu uzticību, jo arī vēlētāji viņai deva visvairāk balsu. “Izaicinājumu daudz, būs populāri un nepopulāri lēmumi. Tāds ir pašvaldības darbs. Visiem deviņiem deputātiem ir mērķis kalpot novada iedzīvotājiem,” vecpiebaldzēniem sacīja novada vadītāja.

Vietnieka amatam “Novada attīstībai” ieteica Ilonu Radziņu, jo viņai vēlētāju otrs lielākais atbalsts un lielākā deputāta pieredze. “PAR jaunajiem!” izvirzīja Edžu Ķaukuli. Balsojums bija tāds pats kā par priekšsēdētāju.

Kad tika aicināts apstiprināt komitejas, E.Ķaukulis vērsās pie kolēģiem, atgādinot, ka visu deputātu tikšanās reizē runāts – visi strādās komandā. “Uzskatījām, ka jā­strādā kopā, bet sarunās mūsu viedoklis par vietnieku netika uzklausīts, arī citi varianti par paš­valdības vadītāju. Esam strikti nodalījušies – pozīcijā un opozīcijā. Ne­zinu, vai tas labi vai slikti, to rādīs laiks. Domei jāstrādā, cerams, ka sastrādāsimies. Strādā­sim, kaut esam sadalījušies!” sacīja deputāts. Par komiteju sastāvu visi nobalsoja vienbalsīgi.

Pēc saspringtā un dažādi vērtētā priekšvēlēšanu laika, dažu neapmierinātības par to, kā ievēlētie deputāti nolēmuši balsot par novada vadītāju, sociālajos tīklos izskanēja viedokļi, daļa ne tajos pieklājīgākajos latviešu valodas vārdos. Netika jau runāts, kas jādara novadā, tā attīstībai, bet gan apvainojumi. Visnetīrāko vārdu šalti saņēma deputāte Lelde Bur­­daja, jo viņa nolēma balsot par El­lu Frīdvaldi – Andersoni un saņēma priekšsēdētājas vietnieces piedāvājumu. Arī uz domes sēdi bija ieradušies vairāki vēlētāji, lai paustu savu nostāju par Leldes lēmumu, bija pat sagatavojuši plakātu. Tā kā domes sēdē klāt bija Valsts policijas dar­binieki, plakātu tā arī neuzdrošinājās parādīt. To vēlāk nometa uz sēdes galda.

Pēc sēdes Lelde Burdaja “Dru­vai” pastāstīja, ka šajā brīdī atteikties kļūt par vietnieci bijis viņas lēmums, lai noņemtu ēnu, ka viņas balss ir nopirkta. “Amats ne­bija iemesls, un arī tas, kas apkārt tika apspriests, nebija iemesls, kāpēc balsoju par Ellu, to darīju pēc pārliecības,” sacīja Lel­de un piebilda, ka ļoti cer, ka at­griezīsies normāla dzīve un tas zaņķis ir beidzies.

Edžus Ķaukulis par diskusijām publiskajā telpā pirms pirmās domes sēdes saka: “Labāk, lai iedzīvotāji izsaka savu viedokli, nevis jūtas iebiedēti. Par problēmām ir publiski jārunā. Lai nāk pie manis un konkrēti ru­nā, kas pašvaldībā jādara. Uzklausīšu visus, bet atbildēt viņu vietā par viņu vārdiem, izvēlēto leksiku nevaru. Vi­ņi, protams, var vērsties arī pie citiem deputātiem. Ja notiek nelikumības vai ja ir jautājumi, kas raisa diskusijas, par to jārunā, domes darbam jābūt caurspīdīgam.” Edžus Ķaukulis piebilda, ka uzskata – Vecpiebalgai vispār nav nekāda tēla un Facebook diskusijas un domu apmaiņa to sabojāt nevar. “Tēls ir jārada un jāveido, varbūt šie ekstrēmie gadījumi ir pierādījums, ka tā nav,” atzina deputāts.

Pēc sēdes novada domes priekš­sēdētājas vietniece Ilona Radziņa mierināja Edžu Ķau­kuli, ka darba arī viņam pietiks un varēs izdarīt arī to, ko iecerējis. “Skumji, ka Vec­piebalgā nebija vis priekšvēlēšanu, bet nomelnošanas kampaņa. Daudzi nesaprot, ka demokrātija nav vis­atļautība. Vai kas pārkāpts, to vērtēs tiesībsargājošās iestādes, iesniegumi ir pieņemti. Dzī­vo­jam mazā novadā, tērēt enerģiju par merkantilām interesēm ir nožēlojami,” “Druvai” sacīja Vec­piebal­gas novada vadītāja, atgādinot, ka jau zināms, ka nākamgad novada budžetā būs par 12 tūkstošiem eiro mazāk. Priek­šā izglītības reforma un vēl citi ne viegli lēmumi.