Ziņas

Sabiedrība

Nesakārtota sistēma raisa kļūdas

Trūkst regulējuma, rīkojas pēc izpratnes. Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola bija viena no četrām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, pēc kuru pārbaudes Valsts kontrole secinājusi, ka neskaidrības un trūkumi normatīvajā regulējumā rada apstākļus, ka mācību iestādes pēc savas izpratnes nosaka stipendiju piešķiršanas un apmēra noteikšanas kārtību, radot atšķirības stipendiju apmēros.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Valsts kontrole publiskojusi ziņojumu par veikto pārbaudi “Stipendiju piešķiršanas sistēma profesionālo izglītības iestāžu segmentā”.

Pārbaudē, kas veikta Cēsu novada pašvaldības pārziņā esošajā Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā (CTDV), kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošajā Rīgas Valsts tehnikumā un Rīgas 3.arodskolā, Kultūras ministrijas pakļautībā esošajā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, secināts, ka nozarē nav vienotas pieejas, kā profesionālās izglītības iestādes izglītojamajiem nosaka stipendiju, tās piešķir, nenosakot pat minimālās prasības sekmēm un mācību apmeklējumam vai citiem kritērijiem. Savukārt tās apmērs drīzāk atkarīgs no izvēlētās izglītības iestādes un valsts budžetā pieejamajiem līdzekļiem. Valsts kontrole secinājusi, ka virkne neskaidrību un trūkumu normatīvajā regulējumā rada apstākļus, kuros izglītības iestādes katra pēc savas izpratnes nosaka stipendiju piešķiršanas un apmēra noteikšanas kārtību, tādējādi radot atšķirības dažādu izglītības iestāžu stipendiju apmēros.

Ziņojumā rodamā informācija secinājumus apstiprina, jo CTDV noteiktais maksimālais stipendijas apmērs ir mazāks nekā valsts pakļautībā esošajās profesionālajās skolās minimālais stipendijas lielums. CTDV direktors Guntars Zvejnieks to skaidro ar mācību iestādes atrašanos pašvaldības pārziņā, jo paš­valdībai tomēr līdzekļu mazāk: “Kopš 2017.gada mācību gada stipendijas nāk no pašvaldības budžeta. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc pašvaldība izteica vēlmi apvienoties ar Priekuļu tehnikumu un atdot skolu valsts pārziņā, jo patlaban pašvaldībai ar stipendijām jāsponsorē jaunieši no daudziem Vidzemes novadiem.”

Runājot par Valsts kontroles pārbaudi, G. Zvejnieks norāda, ka tas ir normāls process: “Šo procesu var salīdzināt ar skolas akreditāciju, kad eksperti norāda, ko vajadzētu uzlabot, kādi ir trūkumi. Par katru aizrādījumu esam devuši skaidrojumu Valsts kontrolei. Uz ziņojumu neskatāmies kā uz traģēdiju, jo katrā iestādē savas blusas var atrast, ja meklē. Ziņojumu uztveru nevis vērstu uz katru konkrēto izglītības iestādi, bet uz nesakārtotību šajā jomā kopumā.”

Galvenais uzsvars pārbaudē bija likts uz stipendiju izmaksu, skolas direktors norāda, ka normatīvos aktus šajā jomā var interpretēt dažādi: “Ar pārbaudi Valsts kontrole gribēja pierādīt, ka likumdošanā jāsakārto jautājums par stipendiju izmaksu, tās apmēriem. Piemēram, likums nosaka, ka minimālā stipendija ir desmit eiro, kas būtu jāmaksā ikvienam neatkarīgi no sekmēm, apmeklējuma, bet Valsts kontrole saka, ka nesekmīgajiem audzēkņiem stipendiju varētu vispār nemaksāt. Redzam, ka normatīvie akti šajā jautājumā nav precīzi, tāpēc šādas pārbaudes ir noderīgas, lai sakārtotu sistēmu kopumā.”

Iepazīstoties ar Valsts kontroles ziņojumu, redzams, ka Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai pārmetumu maz, viens no retajiem par to, ka, izvērtējot stipendiju piešķiršanu 27 izlasē iekļautajiem CTDV izglītojamajiem, konstatēti divi gadījumi, kad audzēknis regulāri neattaisnoti kavējis mācību stundas, taču izglītības iestāde neveic minēto personu atskaitīšanu.

Valsts kontrole secinājusi, ka neviena no revīzijā iekļautajām izglītības iestādēm pilnvērtīgi nepildīja pienākumu ievadīt informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem.

G. Zvejnieks norāda, ka vienmēr var diskutēt, kurš ir brīdis, kad kavētāju vārdi jāievada sistēmā: “Minētie puiši atgriezās no prakses, laika, kad viņi ir ilgstošā prombūtnē, ir jautājums, kurš ir brīdis, kad viņi iekļaujas mācību procesā. Tobrīd vēl notika skolas akreditācija, jāatzīst, ka šie puiši cilvēciskas kļūdīšanās dēļ palika nepamanīti.”

Valsts kontrole uzdevusi Cēsu novada pašvaldībai veikt pasākumus, lai CTDV darbībā nodrošinātu normatīvo aktu prasību par stipendiju piešķiršanas ievērošanu, tāpat norādīt, ka ne pašvaldība, ne IZM un KM nav nodrošinājušas to padotībā esošo izglītības iestāžu darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām par izglītojamo neattaisnoto kavējumu ievadīšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina norāda, ka ar Valsts kontroles ziņojumu paš­valdība iepazinusies un skolai uzdots trūkumus novērst. Arī viņa uzsver, ka pārbaudes rezultāts parāda sistēmas nepilnības valstī kopumā, kas, cerams, tiks novērstas: “Pašvaldība ar skolas darbību ir apmierināta, redzam, ka notiek izaugsme, bet konstatētie trūkumi tiks novērsti. Līdz šim stipendijām tērējām pašvaldības naudu, no nākamā gada, kad būs īstenota skolu apvienošana, šī vairs nebūs mūsu atbildība.”

Var atgādināt, ka Ministru kabinets janvārī pieņēma lēmumu “Par Cēsu Tehnoloģiju un Di­zaina vidusskolu”, kas paredz no 2019. gada 1. augusta Cēsu novada pašvaldības padotībā esošo Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu pievienot Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajai valsts izglītības iestādei Priekuļu tehnikumam. Atbilstoši rīkojumam skolas nosaukums no 2019. gada 1. augusta būs Vid­zemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums.