Ziņas

Uzņēmējdarbība

Mazās lauku saimniecības var pieteikties 15 000 eiro vienreizējam atbalstam

Sākot ar šodienu, tiks atvērta projektu pieņemšanas kārta pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, kura laikā mazās saimniecības, kuru gada apgrozījums svārstās 2000-15 000 eiro robežās, līdz 5.oktobrim varēs pieteikties uz 15 000 eiro vienreizēju atbalstu.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju jāsagatavo projekta iesniegums, kas ietver darbības plānu divus līdz četrus kalendāra gadus ilgam laika posmam.

Konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts ir publiskots LAD mājaslapas sadaļā “Atbalsta veidi”.

Jāņem vērā arī tas, ka, lai saņemtu atbalstu, kopējā īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nevar pārsniegt 50 hektāru, kā arī jābūt iegūtai augstākajai vai vidējai profesionālajai lauksaimniecības izglītībai vai arī apgūtām lauksaimniecības pamatzināšanām vismaz 160 stundu apjomā.

Pieejamais publiskais finansējums pirmajā kārtā ir kopumā 20 851 400 eiro.

Darbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumu, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti, kā arī vispārējās izmaksas, kas ir ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.

Atbalsta apmērs viena darbības plāna īstenošanai ir 15 000 eiro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darbības plānam – pirmais maksājums 80% apmērā no kopējā atbalsta, galīgais maksājums – 20% apmērā.

Kā ziņots, lēmums par atbalstu tika pieņemts 9.jūnija valdības sēdē, akceptējot noteikumu projektu “Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība”.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, 56,5% jeb 46 000 Latvijas saimniecību ražo produkciju tikai pašpatēriņam un lielākā daļa no šīm saimniecībām ir mazās saimniecības ar apgrozījumu līdz 4000 eiro. Produkciju tirgum ražo tikai 37 400 saimniecību, un arī no tām 9200 realizē tikai līdz 25% no saražotās produkcijas.

Ieviešot apakšpasākumu “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, mazajām lauku saimniecībām tiks dota iespēja veikt ilgtermiņa ieguldījumus – jaunā vai lietotā lauksaimniecības tehnikā, ilggadīgo stādījumu ierīkošanā, vaislas lauksaimniecības dzīvniekos, ražošanas ēku būvniecībā un citos, kas saistīti ar produktīvas ražošanas attīstību un dalības tirgū nodrošināšanu.

Kopējais atbalsta pretendentu skaits visā 2014.-2020.gada programmēšanas periodā varētu aptvert 2370 personu.

2015.gadā izsludināta viena pieteikšanās kārta, bet visā plānošanas periodā paredzētas trīs kārtas.