Ziņas

Sabiedrība

Limbažu novada budžetu apstiprina 16 674 832 eiro apmērā

Šodien Limbažu novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprinājuši pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus – 14 164 861 eiro un izdevumus – 16 674 832 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

No visiem budžeta ieņēmumiem 7 276 377 eiro (51,37%) ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Savukārt 4 534 903 eiro (32,02%) ir valsts budžeta transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda, mērķdotācijas izglītības iestādēm un pārējie valsts budžeta iestāžu transferti. Ieņēmumi no īpašuma nodokļa budžetā ir 1 048 764 eiro (7,4%), no valsts nodevām un maksājumiem – 879 417 eiro (6,21%), bet pašvaldības budžeta transfertiem – 320 000 eiro (2,26%).

Limbažu novadam plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 7 276 377 eiro, kas ir par 78 118 eiro vairāk nekā 2014.gada faktiskā izpilde. Ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko pašvaldība saņem gada sākumā, 2015.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns ir 7 351 787 eiro, kas ir par 153 528 eiro vairāk nekā 2014.gada faktiskā izpilde.

Plānotās dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2015.gadā ir 1 702 859 eiro, kas ir par 20 174 eiro vairāk nekā 2014.gadā.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2015.gadā ir plānots 1 048 764 eiro apmērā, tai skaitā 110 001 eiro – nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa plāns 2015.gadam ir par 80 427 eiro mazāks nekā 2014.gada faktiskā izpilde.

Azartspēļu nodoklis 2015.gadā tiek plānots atbilstoši 2014.gada izpildei – 32 900 eiro.

Šogad pašvaldība plāno saņemt 417 600 eiro dotāciju, lai, vērtējot ieņēmumus pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas, nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99% līmenī.

No Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem 4 242 110 eiro (25,44%) ir plānoti izglītībai, 4 765 930 eiro (28,58%) – vispārējiem vadības dienestiem, 1 525 282 eiro (9,15%) – sociālo funkciju pildīšanai, 3 703 730 eiro (22,21%) – pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un 2 022 060 eiro (12,13%) – atpūtai, kultūrai un reliģijai.

Novada administrācijas, lēmējvaras un pagasta pārvalžu uzturēšanai 2015.gadā plānoti 952 548 eiro, kas ir 51,37 eiro uz vienu iedzīvotāju. Saistībā ar tiesvedības procesu par tranzītielas būvniecību 2015.gada pamatbudžetā ir plānota 726 688 eiro rezerve.

Limbažu novada pašvaldības 2015.gada izdevumu plāna funkcionālo kategoriju, bez izdevumiem projektiem, mērķdotācijām un kredītu pamatsummas maksājumiem, lielākie pieaugumi ir vispārējiem valdības dienestiem, kas skaidrojams ar minimālās darba algas pieaugumu, kā arī plānotiem izdevumiem šajā kategorijā.

Limbažu novada pašvaldības 2015.gada izdevumu plāns funkcionālās kategorijas pašvaldību teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas jomā ir samazinājies, kas skaidrojams ar tiesvedības procesu par tranzītielas būvniecību.

Finansējums ir samazinājies arī izglītības funkcijā, kas savukārt skaidrojams ar lielu finanšu līdzekļu ieguldījumu izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā 2014.gadā. Izdevumu plāns pa funkcionālajām kategorijām ir pieaudzis atpūtas, kultūras un reliģijas funkcijai – par 126 643 eiro, kas skaidrojams ar plānotajiem finanšu ieguldījumiem jaunās Limbažu galvenās bibliotēkas ēkas labiekārtošanai.

Limbažu novada pašvaldības saistības procentos no 2015.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem dažādiem mērķiem, kārtējo izdevumu transfertiem un Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai, 2015.gadā ir 8,54%, 2016.gadā – 7,067% un 2017.gadā – 8,01%.

Limbažu novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir 662 604 eiro, no tiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) ir 642 604 eiro, bet 20 000 eiro ir dabas resursu nodoklis. Savukārt speciālā budžeta izdevumu plāns ir 769 228 eiro.

LETA