Ziņas

Sabiedrība

Līgatnē mežus apsaimnieko rūpīgi

Līgatnes novada pašvaldība apsaimnieko 641 hektāru meža, no tiem 266 hektāri atrodas aizsargājamā teritorijā, Gaujas nacionālajā parkā. Pašvaldības mežu platību veido daudzi nelieli, vidēji ap 15 hektāru, īpašumi, vairākums robežojas ar privātīpašumiem, kas apgrūtina piekļuvi un   apsaimniekošanu.

Ēriks Liepiņš, vecākais speciālists. mežkopis, ar daudzu gadu pieredzi nozarē Gaujas nacionālajā parkā, “Druvai” pastāstīja, ka pašvaldības meža apsaimniekošanas galvenais uzdevums ir saglabāt gan bioloģisko daudzveidību, gan produktivitāti un atjaunošanās spēju, kā arī gūt ekonomisko labumu. “Katru gadu izcērtam ap 1000 kubikmetriem koksnes. Ja pieņem, ka koksnes vidējais gada pieaugums no hektāra ir septiņi kubikmetri, tad no meža paņemam 20% no kopējā gada krājas pieauguma. Pamatā cērtam nelielas kailcirtes, nedaudz arī izlases cirtes. Darbu plānojam tā, lai ilgtermiņā saglabātos dažāda vecuma mežaudzes. Pašvaldības mežos vismaz desmit procenti ir bioloģiski vērtīgās vecās mežaudzes, kurās ciršana netiks plānota.”

Līgatnes novadā pašvaldības mežos sagatavotās cirsmas pārdod izsolēs. Tajos gadījumos, kad izsoles noorganizēšanas process aizņem ilgu laiku, lai neciestu meža sanitārais stāvoklis un nesamazinātos koksnes kvalitāte, darbus veic pašu spēkiem vai piesaistot kādu pakalpojumu sniedzēju. Iegūtos līdzekļus izlieto pašvaldības attīstībai nepieciešamu projektu īstenošanai. Šādi nodrošina arī pašvaldības vajadzībām nepieciešamo kurināmā daudzumu.

Līgatnieši rūpējas arī par meža stādīšanu. Ēriks Liepiņš stāsta, ka pašvaldība iegādājas A/S “Latvijas valsts meži” kokaudzētavu stādus. “Veicam regulārus stādījumu un jaunaudžu kopšanas darbus daļēji ar pašu spēkiem un piesaistot pakalpojumu sniedzējus. Meža atjaunošanai un kopšanai līdzekļus paredzam tik, cik konkrētajā gadā nepieciešams. Šeit nevar ietaupīt, tad nākotnē būs zaudējumi. Kopš pašvaldībai pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums mežsaimnieciskiem darbiem, esam to izmantojuši, veicot jaunaudžu kopšanas darbus 54,2 hektāros.”

Mežkopim viss saplānots arī  šim gadam. Paredzēts kopt vidēja vecuma mežaudzes, plānojot iegūt 30 procentus no mežizstrādes ieņēmumiem pašvaldības budžetā. Turpināsies kārtējie atjaunošanas un kopšanas darbi, arī dabiskās atjaunošanas veicināšana. Izmantojot ES struktūrfondu finansējumu, divos nogabalos tiks veikta eksperimentāla cirte, nomainot valdošo sugu baltalksni uz ekonomiski augstvērtīgāku koku sugām. Šeit tiks stādītas egles un bērzi.