Ziņas

Sabiedrība

Kocēnu novada dome izstrādās divus attīstības plānošanas dokumentus

Kocēnu novada dome saņēmusi apstiprinājumu projektam, ar kura palīdzību tiks izstrādāti divi nozīmīgi novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti – Kocēnu novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam un Kocēnu novada attīstības programma 2014.- 2020.gadam.

Kā pastāstīja Kocēnu novada domē, pašvaldībā saņemts Valsts reģionālās attīstības aģentūras apstiprinājums par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma piešķiršanu Kocēnu novada domes attīstības nodaļas sagatavotajam projekta pieteikumam “Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”.

Kocēnu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam izstrāde nepieciešama, lai ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvu teritorijas plānošanas procesu, kas būtu atbilstošs likumdošanā noteiktajām prasībām, un tiktu ievērota reģionālās un vietējās pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas dokumentu sasvstarpējā sasaiste ar nacionālajā līmenī definētajām attīstības prioritātēm.

Savukārt Kocēnu novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam tiks izveidots vienots skatījums uz Kocēnu novada ilgtermiņa attīstības prioritātēm, kas būtiski atvieglos plānošanas funkciju veikšanu un investīciju projektu izstrādi.

Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādes procesā tiks pieaicināts eksperts, kas veiks stratēģiskās ietekmes uz vidi izvērtējumu, katrā Kocēnu novada pagastā tiks organizētas sabiedriskās apspriešanas un semināri, kuru laikā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar sabiedrisko apspriešanu rezultātiem, kā arī tiks veikta iedzīvotāju anketēšana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 46 132 lati, kas 100% ir ESF finansējums.

LETA