Ziņas

Sabiedrība

Karogs pie mājas – brīvprātīga lieta

Cienot valsti. Karoga izkāršana vai neizkāršana pie dzīvojamās mājas parāda, kāda ir cilvēka attieksme pret savu valsti. Foto: Leta

Tuvojas valsts svētki – 1.maijs un 4.maijs – kad atbilstoši likumam jāizliek valsts karogi. Cil­vēki dažkārt zvanījuši redakcijai, lai pavēstītu, ka tajā vai citā ad­resē karogs nav uzlikts, jautā, vai pašvaldības policija to pa­ma­nī­jusi, vai karoga neizlicējs sa­ņē­mis sodu.

To, kā un kad valsts karogs no­vietojams pie ēkām, nosaka Lat­vijas valsts karoga likums un Mi­nistru kabineta noteikumi Nr.405 “Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”. Taču ar sodīšanu par karoga neizkār­ša­nu nav tik vienkārši. Cēsu paš­val­dī­bas policijas vecākā inspektore par saistošo noteikumu uzrau­dzī­bu Tija Ļvova skaidro, ka fizis­kas personas nevar sodīt par valsts karoga nenovietošanu pie ēkas datumos, kuros to pieprasa li­kums: “Lai arī juridiskām un fi­zis­kām personām ir pienākums iz­kārt Latvijas valsts karogu liku­mā noteiktajos datumos, 2015. ga­dā Satversmes tiesa lēma, ka fiziskām personām ir brīva izvēle to darīt vai nedarīt.”

Kāda privātpersona apstrīdēja viņai uzlikto sodu par karoga ne­iz­likšanu Satversmes tiesā, un tā lēma, ka soda piemērošana fizis­kai personai neatbilst Sat­vers­mes 100.pantam. Tiek norādīts, ka fi­zisku personu nevar sodīt, bet attiecībā uz juridisku personu jau­­tājums ir atvērts. Kamēr tiesā nav vērsušās juridiskas personas un tiesa nav lēmusi citādi, norma ir spēkā un tās sodīt var.

T. Ļvova atgādina, ka par Lat­vijas valsts karoga lietošanu pie ēkām atbildīgs ir attiecīgās ēkas vai telpu valdītājs vai turētājs, vai tā pilnvarota persona, kurai uz­likts pienākums nodrošināt karoga novietošanu. Šobrīd atbilstoši Administratīvo pārkāpumu ko­dek­sam par karoga neizkāršanu izsaka brīdinājuma, bet, ja tas notiek atkārtoti gada laikā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 eiro.

“Karoga uzlikšana vai neuzlik­šana parāda, kāda ir cilvēka attieksme pret savu valsti. Pašval­dī­bas policija regulāri veic ap­seko­šanu, situācija pilsētā ir laba. Novembrī kopumā fiksējām kā­das 50 ēkas, pie kurām nebija ka­roga. Atgādinām īpašniekiem, ka tas jāizdara, un viņi ir pretim­nā­ko­ši. Runājam ar nama apsaim­nie­kotāju arī gadījumos, ja re­dzam, ka karogs ir zaudējis krāsu, kļuvis netīrs, tāds, kādu vairs ne­drīkst novietot pie ēkām. Der at­gādināt, ka valsts karogu aizliegts lietot pie ēkām, kas atrodas avā­rijas stāvoklī; pie ēkām, kuru fa­sāde tiek remontēta. Aizliegts lie­tot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu,” skaidro T. Ļvova.