Ziņas

Redzeslokā

Kā sadala mantojumu un mantu

Uz lasītāju jautājumiem atbildi zvērināta notāre Cēsīs Iluta Sauliete

“2009. gadā tēvs man uzdā­vi­nāja dzīvokli. Īpašums ir reģis­trēts Zemesgrāmatā, un tas ir mans vienīgais īpašums. Dek­la­rējos īpašumā vien 2016. gada decembrī. Tagad vēlos pārdot dzīvokli, lai nopirktu māju. Tē­vam ir vēl trīs mantinieki no ie­priekšējām laulī­bām. Vai viņiem ir tiesības pra­sīt savu daļu no summas, kas tiks iegūta, pārdodot dzīvokli? Vai viņiem ir tiesības to prasīt šobrīd vai pēc tēva nāves?”

-Par trim jūsu pusbrāļiem un pus­māsām ir taisnība – jūsu tēva bērni ir viņa mantojuma neat­ņe­ma­mās daļas tiesīgie. Tāpēc viņiem pēc dāvinātāja nāves būs prasījuma tiesības uz neat­ņe­ma­mās daļas izdošanu naudā. Šo daļu noteic pēc tā mantas sastāva un vērtības, kāds bijis testatora nā­v­es dienā. Neatņemamo daļu aprēķina no testatora mantas vēr­tības, atskaitot visus viņa pa­rādus.

Prasīt savas neatņemamās daļas no atdāvināta īpašuma var vienīgi pēc dāvinātāja nāves. Atbildēt uz jautājumu, vai pārējiem bērniem būs tiesības izprasīt neatņemamo daļu no jums uzdāvinātā dzīvokļa vērtības, var vienīgi zinot visu atstātā mantojuma vērtību ko­pumā. Ja tēva nāves brīdī citiem bērniem nebūs, ko mantot, vai arī mantojamās mantas vērtība būs mazāka par jums uzdāvinātā dzīvokļa vērtību, viņiem būs tie­sī­bas no tās izprasīt savu neat­ņe­mamo daļu.

“Mēs ar sievu esam šķirti jau pus­gadu. Es deviņus mēnešus esmu bez darba, un man nav iespējas samaksāt uztur­lī­dzek­ļus bērniem. Šķiršanās procesā visu mantu atstāju sievai. Vai tagad ir iespējams attiesāt pusi no mantas (mums ir laulības laikā iegādāts dzīvoklis) un šo summu norādīt kā samaksātu avansu par alimentiem?”

-Ja prasība par laulāto kopīgās mantas sadali nav iesniegta un izskatīta tiesā kopā ar prasību par laulības šķiršanu, tad prasību par laulāto kopīgās mantas sadali jūs varat celt tiesā 10 gadu laikā pēc tam, kad ir stājies spēkā sprie­dums par laulības šķiršanu. Ja laulību šķīrāt pie notāra, tad starp jums bija notikusi vieno­ša­nās par to, kā laulāto kopīgā manta da­lāma. Ja vēlaties mainīt šīs vie­no­šanās noteikumus, jums vai nu vēl­reiz jāvienojas ar bijušo lau­lāto, vai arī jāceļ prasība tiesā.

Tomēr uzturlīdzekļi ir ikmēneša maksājums bērna iztikas no­dro­šināšanai, un tos nevar aizstāt ar mantu, ko jūs piešķirat otram lau­l­ātajam, pie kura bērns dzīvo. Sas­kaņā ar Civillikumu līdz lai­kam, kad bērns pats var sevi apgādāt, jums ir pienākums viņu uzturēt samērīgi ar jūsu mantas stāvokli. Uzturlīdzekļu apmērs nevar būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimumu. Tas nozīmē, ka uzturlīdzekļus jūs nevarat iepriekš pilnībā sa­mak­sāt, jo to apmērs var mainīties.