Ziņas

Sabiedrība

Jaunas iespējas pilsētas attīstībā

Līgumus parakstīja LIAA direktors Andris Ozols un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints Šķenders. Šo projektu ieviešana veicinās privātā kapitāla un iniciatīvas piesaisti valsts un pašvaldību pakalpojumu realizēšanā un publisko objektu apsaimniekošanā.

A. Ozols pēc dokumentu parakstīšanas atzina, ka tas būs labs stimuls reģionālajai uzņēmējdarbībai. “Šīs četras pašvaldības, kas pirmās izradīja interesei par privāto un publisko partnerību, būs labs paraugs pārējām,” piebilda A. Ozols.

Šī ir jauna pieredze, jo Latvijā līdz šim vēl neviens šāds projekts nav realizēts. Publiskā un privātā partnerība kļuvusi par jaunu potenciālu finanšu alternatīvu publiskajām institūcijām realizēt nozīmīgus infrastruktūras projektus, neiesaistot savus resursus. Uz to norādīja arī G. Šķenders, teikdams, ka pašvaldība, ņemot vērā attīstības tempus, jau vairākus gadus meklē iespējas, kā piesaistīt finansējumu, neapgrūtinot jau tā noslogoto pašvaldības budžetu.

Projekts “Cēsu pilsētas ielu remonti” izstrādāts tieši vecpilsētai, lai rekonstruētu ielu segumus 7362 metru kopgarumā, rekonstruētu ielās gājēju ietves un izbūvētu veloceliņus, kur tas iespējams, kā arī rekonstruēu apgaismojumu tajos ielu posmos, kur tas nepieciešams. Tas ļautu visā vecpilsētā sakārtot

infrastruktūru, jo ielas šajā pilsētas daļā ir sliktā stāvoklī, bet pašvaldībai naudas to rekonstrukcijai nav.

Otrs projekts “Jaunas pirmssko-las izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” paredz jaunas pirmsskolas izglītības iestādes celtniecību, jo pašlaik rindā gaida 300 mazo cēsnieku.

Pašlaik LIAA paredzējusi Ls 100000 finansējumu šo piecu ieceru projektu dokumentācijas izstrādei. Paralēli tam turpināsies likumdošanas sakārtošana atbilstoši prasībām, kā arī Eiropas Savienības finansējuma piesaiste. Kopumā projektā iesaistīs ES, valsts un privāto uzņēmēju finansējumu.

G. Šķenders norādīja, ka likumdošanai jābūt skaidrai, lai visām iesaistītajām pusēm ir skaidri spēles noteikumi.

“Vietējiem uzņēmējiem, kuri piedalīsies projektu realizācijā, tā būs jauna pieredze. Šie projekti būs publiski, prasīs augstu kvalitāti. Tiem būs arī nozīme cīņā pret aplokšņu algām, jo viss process būs pilnībā caurspīdīgs, tur nebūs vietas slēptiem darījumiem,” akcentēja G. Šķenders.

A. Ozols norādīja, ka ļoti svarīgi, ka šo projektu finansējums neies caur ministrijām, jo tādā gadījumā mazajām pašvaldībām būtu grūtāk tam piekļūt.