Ziņas

Sabiedrība

Jaunā Cēsu novada attīstības dokumentu projektu publiskā apspriešana iecerēta vasaras vidū

Turpinās darbs pie jaunā Cēsu novada attīstības dokumentiem – attīstības programmas 2021. – 2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam.

Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma stāsta, ka noslēgušās 12 tematisko grupu sarunas, saņemti to apkopojumi, tagad darba grupas uzdevums iegūtās atziņas integrēt noslēguma dokumentā: “Katrai no 12 tēmām tika izvēlēts eksperts, ar kuru kopīgi tika lemts par tēmām, ko nepieciešams apskatīt un kā veidot attiecīgās tēmas sarunu. Par darba plašo apjomu liecina kaut vai tas, ka šīm 12 tēmām kopumā bija 99 apakštēmas. Sarunu gaitā tika dota iespēja izteikties cilvēkiem no visiem septiņiem novadiem, lai neviens netiktu piemirsts, lai visiem būtu vienādas iespējas. Kopumā iesaistījās aptuveni 200 speciālistu un sabiedrības pārstāvju. Vēl notika divas atsevišķas sarunas ar jauniešiem, viena par izglītību, kā viņi redz šīs jomas attīstību, un otra par novada attīstību kopumā. Pieaicinātie eksperti izstrādā kopsavilkumu, vadlīnijas, apkopojot būtiskāko, kas tiks iestrādāts attīstības prog­rammā.”

Ņemot vērā lielo informācijas apjomu, dokumentu izstrādes darba grupas, kurā ir novadu attīstības nodaļu speciālisti, grūtākais uzdevums – salikt to visu kopā vienā dokumentā. Šobrīd sākta arī investīciju plāna izvērtēšana. Katrs novads varēja iesniegt savas investīciju idejas turpmākajam attīstības periodam, tagad informācija tiek sistematizēta, un būs gan lokālās, gan uz visu novadu attiecināmās investīciju idejas. Tam visam līdztekus notiek darbs pie telpiskās attīstības plāna, kas arī ļoti sarežģīts dokuments.

Neraugoties uz darba apjomu, D. Eihenbauma norāda, ka dokumentu izstrādes process iekļaujas laika grafikā: “Noslēguma dokuments būs ļoti apjomīgs, tajā jācenšas atlasīt būtiskākais un svarīgākas, un tur ļoti cītīgi strādā iesaistītie speciālisti. Skatoties investīciju plānu, redzam, ka visas idejas, arī ļoti lokālas, iekļausies dokumentā, tām ir jābūt, lai vieglāk piesaistīt ārējo finansējumu. Jo vienmēr jābūt atsaucei uz attīstības programmu, investīciju plānu, tāpēc tas būs plašs. Dokumenti parādīs ne tikai to, kādu gribam redzēt jauno novadu, tajos uzskaitīti reālie soļi, kā to sasniegt. Ļoti daudz esam orientējušies uz zaļo kursu, kas ir prioritārs visā Eiropā, investīciju plānā tam atvēlēta īpaša sadaļa.”

Kad darba grupa būs izstrādājusi dokumentu pirmo redakciju, tā tiks prezentēta vadības grupai, kurā darbojas novadu vadītāji, deputāti, plānošanas reģiona pārstāvis. Dokumentu publiskā apspriešana plānota jūlijā, bet te daudz kas atkarīgs no epidemi­oloģiskās situācijas, kā to varēs klātienē noorganizēt. To nevar darīt tikai attālināti, jo ne visiem ir tādas iespējas, bet jādod iespēja ikvienam, kurš vēlas būt klāt­esošs. Ja neizdosies jūlijā, publiskās apspriešanas notiks augusta sākumā.

“Šobrīd tiek domāts, kā organizēt publisko apspriešanu, lai tā būtu maksimāli visaptveroša, iespējami tuvāk iedzīvotājiem. Publiskās apspriešanas galvenā doma, ka ikvienam iedzīvotājam jābūt viegli sasniedzamam,” norāda D. Eihenbauma.

Plānots izstrādāt arī virtuālo platformu Attīstības dokumentiem, lai to pielietojums būtu praktisks un pieejams ikvienam, kurš vēlas uzzināt, kāds izskatīsies Cēsu novads 2035.gadā! Lai ikviens interaktīvā veidā var redzēt visu, kas uz viņu attiecas, lai var sekot līdzi, kas paveikts un kurā attīstības brīdī esam.