Ziņas

Sabiedrība

Ja darbinieks šmaucas

Kāds uzņēmējs vēlējās noskaidrot, kā rīkoties situācijā, ja darbiniekam izsniegta darba nespējas lapa, bet zināms, ka tās darbības laikā cilvēks strādā citā uzņēmumā. Vēloties panākt, lai darba nespējas lapa tiek anulēta, kā rīkoties?

Veselības inspekcija skaidro: “Ja radušās šaubas par darbne­spējas lapas pamatotību, aicinām iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā. Šajā gadījumā iesniegumam jāpievieno darba devēja rīcībā esošie pierādījumi par to, ka darbinieks darba nespējas laikā strādājis citā uzņēmumā.

Iesniegumos, sūdzībās vai priekšlikumos jānorāda iesniedzēja – juridiskas personas – nosaukums, juridiskā adrese, kā arī jānorāda darba ņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un jāpievieno darba nespējas lapas kopija. Uz iesniegumiem, sūdzībām vai priekšlikumiem jābūt iesniedzēja parakstam.”

Iesniedzot iesniegumu, darba devējam jānorāda apstākļi, kas ļauj apšaubīt darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību.

Lai veicinātu izpratni par apstākļiem, kādi jānorāda iesniegumā, inspekcija piedāvā piemēru variantus, kādos iesniegums tiktu uzskatīts par pamatotu:

  • neskatoties uz ilgstošu un/vai biežu darbinieka prombūtni slimības dēļ, ikgadējā obligātajā veselības pārbaudē darbinieks tiek atzīts kā “praktiski vesels” (šādā gadījumā būtu nepieciešams pievienot obligātās veselības pārbaudes kartes kopiju);
  • darba devējs var uzrādīt objektīvi pamatotus un pierādāmus pārkāpumus darbinieka slimības laikā, proti, ka darbinieks slimības laikā ir strādājis citā darba vietā vai atradies ārzemēs, apmeklējis izklaides pasākumus u.tml.;
  • uzskatāmi pierādījumi tam, ka darba nespējas lapa izsniegta dienā, kad pēc darba devēja rīcībā esošās informācijas darbinieks nevarēja būt apmeklējis ārstniecības personu (vai arī ir apstākļi, kas norāda uz vērā ņemamām aizdomām par to, ka darba nespējas lapa izsniegta ar atpakaļ­ejošu datumu) un tāpēc darba nespējas lapu varētu uzskatīt par nepamatoti izsniegtu bez darbinieka kā pacienta apskates.

Iesniegumu noformē rakstveidā un nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi Veselības inspekcijā. Visu ekspertīzei nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju no ārstniecības iestādēm pieprasa inspekcija. Iesniedzējs saņem rakstisku atbildi, parasti 30 dienu laikā.