Ziņas

Sabiedrība

Izsludināts konkurss uz Cēsu 2. pamatskolas direktora amatu

Foto: www.2psk.cesis.lv

Cēsu novada pašvaldība izsludinājusi konkursu uz Cēsu 2.pamatskolas direktora amatu, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā. Cēsu 2.pamatskolā ir 58 pedagogu un 16 saimniecisko darbinieku amata vienības. Skolas ēka uzbūvēta no jauna un ekspluatācijā nodota 2006.gadā, tā projektēta 500 izglītojamo vietām. 2016./2017.mācību gadā Cēsu 2.pamatskolā 1. līdz 9.klasē mācības sāks 384 izglītojamie un 82 izglītojamie pirmsskolas izglītības programmā. Desmit gadus skolā realizē iekļaujošās izglītības programmu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām (astoņi izglītojamie apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem).

Skola ir ar labu materiāltehnisko nodrošinājumu un pedagogu tālākizglītības iespēju nodrošinājumu, attīstījusi mācīšanās vidi, lai pedagogs izvirzītu un sasniegtu individuālos profesionālās attīstības mērķus, gatavotu kvalitatīvas mācību stundas, veicinot izglītojamajos interesi un motivāciju mācīties. Skolā strādā arī “Iespējamās misijas” pedagogi. Šī skola īpašu vērību pievērš ikviena bērna individuālās izaugsmes dinamikai.

Direktora darba mērķis ir mācību stundu efektivitātes paaugstināšana un mācīšanās veicināšana.

Topošajam direktoram jāspēj plānot un vadīt izglītības iestādi un tās attīstību, vadīt un kopējam mērķim motivēt darbiniekus un pedagogus, izglītojamos, viņu pārstāvjus u.c. personas, radīt labvēlīgu vidi radošai un inovatīvai darbībai, izglītojamo piesaistei un iesaistei, nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, nodrošināt Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu saistībā ar izglītības iestādes darbības nodrošināšanu un resursu racionālu izmantošanu, kā arī pārstāvēt iestādes intereses.

Pretendentiem tiek piedāvāts interesants, dinamisks, atbildīgs un uz attīstību vērsts iestādes vadītāja darbs Cēsīs, atlīdzība – mēnešalga 1240 eiro (pirms nodokļu nomaksas) -, sociālās garantijas un tehniskais nodrošinājums, kā arī iespēja strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas.

Pieteikšanās amata vakancei izsludināta līdz 10.augustam.

Kā aģentūra LETA paskaidroja Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis Pots, iepriekšējais skolas direktors Ojārs Bicāns no amata atkāpās, iesniedzot atlūgumu.