Ziņas

Sabiedrība

Iedzīvotāji vēlas iesaistīties pagasta attīstībā

KUPLĀ SKAITĀ. Daļa krēslu Mārsnēnu Tautas nama zālē pirmajās rindās nebija aizņemti, tomēr uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem mārsnēnieši bija sanākuši kuplā skaitā.Foto: Iveta Rozentāle

Mārsnēnieši vēlas zināt, kā lielajā Cēsu novadā attīstīsies viņu pagasts un kā šajā virzībā var iekļauties vietējie iedzīvotāji. Tiekoties ar novada pašvaldības pārstāvjiem, runāja gan par sasāpējušiem jautājumiem, gan par pašvaldības un iedzīvotāju veiksmīgu sadarbību.

Mārsnēnieši uz tikšanos bija ieradušies kuplā skaitā un bija rūpīgi sagatavojušies. “Tev,mārsnēnieti!” aktīvisti pastāstīja ar pagastā padarīto vietējās dzīves aktivizēšanai, iepazīstināja ar vietējo iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Pirms tikšanās daudzi pagasta ļaudis bija izmantojuši iespēju pašvaldībai iesūtīt jautājumus, saņemot atbildes, radās arī nākamie jautājumi. Arī pašvaldības pārstāvniecība bija plaša: domes priekšsēdētājs Jānis Ro­zenbergs, viņa vietnieki Inese Suija-Markova un Atis Egliņš-Eglītis, izpilddirektore Līga Bu­kovska, Sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks, kā arī Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja Evita Šīrante un pārvaldes vadītāja vietnieks saimnieciskos jautājumos Edmunds Grietēns, novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts.

Tā kā Mārsnēnu iedzīvotāji nereti gan iepriekš, kad bija Priekuļu novadā, gan šajā jutušies atstāti novārtā, visiem bija svarīgi saprast, kāda ir pagasta vieta paš­valdībā, kā, veidojot budžetu, izlemj, kur nonāk finansējums, un kā iedzīvotājiem uzzināt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem. Cilvēki uzsvēra, ka vēlas būt iesaistīti sava pagasta labklājības attīstībā, jo, dzīvojot uz vietas, bieži vien zina labākos risinājumus. J.Rozenbergs novērtēja mārsnēniešu vēlmi aktīvi iesaistīties: “Šeit redzama augsta motivācija iesaistīties vietējās vides veidošanā. Lai arī visi jautājumi nav vienā gadā atrisināmi, bet varam veidot trīs četru gadu plānu, iedzīvotājiem pašiem nosakot prioritātes, ko tad arī pašvaldība mēģinās īstenot.” Pašvaldības pārstāvji arī skaidroja, ka no 1. janvāra spēkā ir līdzdalības budžets, kas ļaus iedzīvotājiem aktīvāk iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā, kā arī skaidroja, ka sadarbība ar kopienu ir labs modelis, kā paš­valdība saredz saikni ar vietējiem iedzīvotājiem.

Aktuāli bija jautājumi par ceļiem, īpaši grants ceļu stāvokli, pa kuriem mēdz pārvietoties arī smagā tehnika, par lapenīti Mārsnēnu centrā un bērnu laukumu, aizaugušo centra dīķi, graustiem. Vietējiem iedzīvotājiem svarīga ir arī kvalitatīvas grants atvešana kapsētai, kā arī tur papildu aka. Arvien neatrisināta ir gājēju celiņu problēma, piekļuve ezera peld­vietai, ģērbtuvei, kā arī ezera tīrība, jo nereti vasarā pēc peldēšanās bērniem parādās izsitumi.

Tāpat vietējie aktualizēja jautājumu par jauniešu centru vai vietu, kur jauniešiem pulcēties, darboties. Diskusija izvērtās arī par pašvaldības dzīvokļiem un iespēju iedzīvotājiem tos izpirkt, pārrunāti tika satiksmes autobusu reisi, to iespējamā pārskatīšana. Iedzīvotāji izmantoja iespēju uzdot jautājumus arī pašvaldības policijas priekšniekam.

Tikšanās noslēgumā “Tev, mārsnēnieti!” aktīvisti iepazīstināja ar sevi gan pašvaldību, gan vietējos iedzīvotājus, pastāstot ne tikai par paveikto, bet arī akcentējot, ka Mārsnēnu pagasts ir īpašs ar to, ka ir Vidzemes ekonomikas trijstūra – Cēsis, Valmiera, Smil­tene – centrs. Kopienas pārstāvji prezentēja vietējo iedzīvotāju aptaujas rezultātus, kurā noskaidrots, ar ko pagastā lepojas, kas nepatīk, kā arī mārsnēniešu vīziju par pagasta attīstību un ierosinājumiem kopienas un pašvaldības mijiedarbības uzlabošanai.

Pēc tikšanās, “Druvas” uzrunāta, viena no “Tev, mārsnēnieti!” pārstāvēm Sarmīte Lāce izteica gandarījumu par sarunu vakaru: “Manā skatījumā tikšanās bija ļoti vērtīga, varēja saņemt daudz atbilžu par pašvaldības jauno struktūru, par virzību. Tikšanās aci pret aci vienmēr palīdz veidot sapratni, labāk rast atbildes. Skaidrs, ka uzreiz viss nevar notikt, viss vēl veidojas, bet tikšanās ļāva salikt puzles gabaliņus pa vietām. Izprotot virzību, varam saprast, kā sasniegt arī mūsu kopienas mērķus. Vērtīgi, ka jautājumus varēja iesūtīt jau iepriekš, pašvaldības pārstāvji varēja sagatavoties un sniegt izsmeļošākas atbildes. Sajutu pašvaldības pārstāvju ieinteresētību tajā, kas pie mums notiek. Būtu vērtīgi, ja tādas tikšanās reizes notiktu arī turpmāk – reizi pusgadā būtu ideāli, bet būtu labi arī reizi gadā.”

Ričs Jaunslavietis ir atgriezies Mārsnēnos, ir lauksaimnieks, būvē māju, ģimenē aug bērni, viņam rūp pagasta nākotne: “Interesanti uzzināt pašvaldības redzējumu. Man arī pašam ir idejas, ko gribētu realizēt. Lielākais ieguvums, ja darbība būtu vērsta uz lielāku attīstību, asfaltētiem ceļiem, lai nākotnē te ir vairāk iedzīvotāju, lielāka aktivitāte. Skatīsimies, kā tas notiks turpmāk.”

Eva Cielēna ir patīkami pārsteigta par iedzīvotāju apmeklētību: “Daudz bija arī līdz šim neiepazītu cilvēku, kas ienākuši Mārsnēnos. Pirms pandēmijas cilvēki bija aktīvāki, tagad ir iesēdējušies, ir jāmēģina atkal dabūt no mājas ārā. Vairāk gan vajadzētu informācijas. Ne visiem ir internets, feisbuks, par daļu pasākumu cilvēki vienkārši neuzzina. Sa­vulaik bija vietējā avīzīte, tad cilvēki uzzināja vairāk. Vienmēr esmu lepojusies, ka Mārsnēni ir sakopti, domāju,  šādas tikšanās palīdzētu atrisināt vēl vairāk jautājumu, Mārsnēniem attīstīties. Visi izskanējušie jautājumi ir svarīgi.”

Mārsnēnu kopienas pārstāvji ieteica kā vienu no informācijas sniegšanas un saņemšanas kanāliem izmantot feisbuka grupu “Tev, mārsnēnieti!”. Pēc tikšanās Jānis Rozenbergs šajā grupā ierakstīja: “Paldies jums par tikšanos. Tā bija ļoti konstruktīva, ieguvām arīdzan vairākas jaunas idejas un secinājumus. Esmu ļoti pozitīvi pārsteigts par Mārsnēnu kopienu un tās potenciālu. Kat­ram savi mājasdarbi, un kopā paveiksim vairāk!”

Pašvaldības vadītāju tikšanās ar novada iedzīvotājiem turpināsies. Pēc pašreiz zināmās informācijas 19.janvārī tā būs Stalbē, 2.februārī Vecpiebalgā, 9.februārī Liepā.