Ziņas

Sabiedrība

“Harmonijā” viss notiek

Padoms noder. Dzejniece Mirdza Kerliņa ar Modru Selgu, kurai šovasar iznāca krājums, pārrunā tikai dzejniekiem saprotamas lietas.Foto: no albuma

“Pavasaris un vasaras sākums paliks atmiņā ar ierobežojumiem. Bija vien neilgs laiks, kad varējām nākt kopā, satikties,” saka kultūras biedrības “Harmonija” vadītāja Astrīda Kamša un vedina apskatīt gleznotāja Leona Stara jubilejas izstādi.

Viņa četras gleznas, kas redzamas izstādē, nonāks Cēsu muzeja fondos. Tajās pareizticīgo baznīca, Ruckas muižas vārti, ainava un ziedi. Tās tapušas šopavasar ārkārtējās situācijas laikā. Alvis Jansons gatavo dokumentālu vēstījumu par L.Stara 85 gadu dzīvesstāstu, aizrautību ar glezniecību un dzeju.

“Plāni bija lieli, daudz ko paguvām izdarīt augustā, septembrī,” teic biedrības vadītāja.

Vasarā harmonieši pabija ekskursijā. “Sen daudzi nebija bijuši Tērvetē. Vēlreiz iepazinām Annas Brigaderes daiļradi un viņas “Sprīdīšus”,” pastāsta A. Kam­ša. Cēsnieki tikās arī ar vietējiem dzejniekiem Aiju Celmu un Egilu Dambi, tika pārrunātas radošu cilvēku ikdienas problēmas.

Dzejas dienas “Harmonija” atzīmēja kopā ar Ogres literātu apvienību “Sirdsdoma”, ilggadējiem draugiem, kas svinēja jubileju. “Harmonijas” literāti lasīja savus darbus. Dzejas dienās bija arī ciemošanās pie dzejnieces un iecienītās dziedātājas Anitas Ozolos Limbažos, kura ir kultūras biedrības dalībniece.

Uz pasākumu ar dzeju, mūziku, mākslu “Harmonijas” telpās bija uzaicināti pansionāta “Cī­rulīši” iemītnieki. Sirsnīgs un skaists bija Valda Atāla un draugu koncerts. Vasarā biedrībā bija apskatāma 12 biedrības mākslinieku kopizstāde.

Tā kā biedrībā aktīvi iesaistījušās vairākas radošas skolotājas, tiek izmantota iespēja, ko piedāvā “Harmonija”. “Esam sagatavojuši programmas, kurās ir arī videomateriāli. Bērni lasīja Mirdzas Kerliņas un Regīnas Mel­zobas dzejoļus, arī stāstu konkursa laureātu darbus, kurus pēc tam pārrunāja, analizējot autoru izteiktās domas. Mākslas vēstures lappuses pavēra gleznotājs Leons Staris. Pie mums notika astoņas mācību stundas,” stāsta A.Kamša un uzsver, ka skolēni atraisījušies, bijuši ieinteresēti.

Uz stundām “Harmonijā” pabija Pastariņa sākumskolas 5., 6.klases skolēni, Cēsu Pilsētas vidusskolas 11., 6.klases, kā arī Rāmuļu pamatskolas audzēkņi. Tas skolotāju Ināras Brences, Andras Gulbes, Ingas Čupra­novas un Inetas Lāces – Sējānes nopelns, viņas arī pašas aktīvi darbojas biedrībā.

“Kad situācija ar vīrusu mainīsies, atkal gaidīsim skolēnus. Mēs parādām, ko darām, kā brīvajā laikā var rakstīt dzeju, stāstus, zīmēt, gleznot, fotografēt. Rosinām skolēnus, lai raksta, izsaka savas domas, redzējumus, pārdomas,” atklāj biedrības vadītāja un piebilst, ka skolēni sūta pieredzējušiem dzejniekiem savus darbus, kuri dod padomu, kā trāpīgāk izteikt domas, stāsta par dzeju un rakstniecību. “Harmo­nijas” biļetenā arī regulāri tiek publicēti skolēnu radošie darbi.

“Harmonijas” literāti arī paši izdod savus krājumus, biedrība allaž viņus atbalsta, kolēģi ir kopā īpašajos brīžos – grāmatu atvēršanu svētkos. Jaunpiebaldzēns Jānis Mājenieks atvēra savu grāmatu “Harmonijā” un Jaunpie­balgā, priekuliete Līga Rimša gan biedrībā, gan Priekuļos, lai ievērotu ierobežojumus, drabešnieces Modras Selgas grāmatas atvēršana tika svinēta skvērā.
Tūlīt ar biedrības gādību iznāks Daumanta Vasmaņa grāmatas “Cēsis gadsimtu mijā (1877–1914)” atkārtotais izdevums. Sagatavošanā Dzidras Inkinas krājums “Kadiķu spīts”. Vairāk nekā 30 autoru mapēs krājas literārie darbi, tos izvērtējot, nākamgad iznāks kopkrājums. Protams, ar gleznotāju un fotogrāfu darbu reprodukcijām.

“Plāns izstādēm, literāriem sarīkojumiem plašs. Kas varēs īstenoties, neviens nezina. Izmanto­jam visas iespējas, ko dod internets, sazināmies, apspriežamies. Ir svarīgi uzturēt kontaktus, citam citu uzmundrināt par radošām veiksmēm,” pārdomās dalās A.Kamša un pauž gandarījumu, ka biedrības ikdienā aizvien vairāk iesaistās cilvēki, kuri labprāt velta brīvo laiku kopīgiem mērķiem, palīdz rīkot pasākumus, iekārtot izstādes, rakstīt projektus. “Svarīgi, ka ir vēlēšanās būt kopā. Paši veidojam gaisotni, atbalstot cits citu, rosinot darboties,” uzsver A.Kamša.