Ziņas

Sports

Gūst sportisko pieredzi Krievijā

Maskavā. Cēsu Sporta skolas un Madonas Sporta skolas jaunie biatlonisti un treneres Dace Ķipēna un Aira Bērziņa Maskavas Sarkanajā laukumā, baudot sacensību brīvdienu. Foto: No albuma

Cēsu Sporta skolas 2005.- 2006.gadā dzimušie jaunie biatlonisti Estere Volfa, Elza Bleidele, Marta Upmale, Ričards Lošins, Rūdis Bišers un trenere Dace Ķipēna atgriezušies no starptautiskām sacensībām pneimobiatlonā Krievijā, kurās piedalījās sešu valstu sportisti.

Uz starta stājās sportisti no 33 komandām, un komandu vēr­tē­ju­mā latvieši ierindojās augstajā sestajā vietā.

Sporta skolas trenere D.Ķipēna stāsta, ka doties uz šīm sa­cen­sī­bām cēsniekiem piedāvājusi tre­ne­re Aira Bērziņa no Madonas Sporta skolas, jo viņi bija sa­ņē­muši uzaicinājumu no sacensību rīkotājiem. Tad nu abu skolu jaunie biatlonisti pārstāvējuši Lat­vi­ju un izdarījuši to godam.
Runājot par pneimobiatlona spe­­cifiku, trenere stāsta, ka šau­ša­nu veic ar īpašām gaisenēm, kas pie­lāgotas lielajam biatlonam: “Nav jāpārlādē pēc katra šā­vie­na, kā tas pie mums varbūt ie­rasts, bet iz­vei­dotas īpašas ap­tve­res ar pie­cām lodēm. Pati plinte no malas izskatās kā īstā biatlona šautene, atšķirība vien tāda, ka aizslēgs strādā citādi. Attālums līdz mēr­ķim arī tuvāks, bet viss kā biat­lo­nā – ar pieciem mēr­ķiem, kuriem jāt­rāpa pašā vidū, lai tas aiz­vēr­tos. Arī norise kā lielajā biat­lonā, ar piešaudi, vien pati šaušana no­tiek no atbalsta.”

D. Ķipēna atzīst, ka ne tikai sporta skolas jauniešiem, bet arī trenerēm ar šādām šautenēm sa­­skare bijusi pirmo reizi. Sā­ku­ms bijis nedaudz neomulīgs, bijušas pat bažas, vai kas izdosies, taču jau­nieši parādījuši, ka ar pro­blē­mām tiek veiksmīgi galā.

“Krievu treneri dalījās infor­mā­cijā, kas jāņem vērā, kam jāpie­vērš uzmanība, lai jaunieši varētu saprast visas nianses. Klāt bija arī šo plinšu ražotāji, kas viesu komandas nodrošināja ar šaujamajiem. Arī viņi labprāt palīdzēja. Neviens neslēpa informāciju,” saka D. Ķipēna.
Bērniem šīs bijušas pirmās tik liela mēroga starptautiskas sa­cen­sības, bet tajās visi sevi pa­rā­dī­­ja no labākās puses. Arī Krie­vi­jas ko­­mandu treneri atzinīgi no­vēr­tē­juši cēsnieku un ma­do­nie­šu snie­gumu. Pēc pirmās dienas sa­cen­sībām sapratuši, ka Lat­vi­jas jaunie biatlonisti jāpatur re­dzes­lokā, ka ar viņiem jārē­ķi­nās. D. Ķi­­pēna saka, ka te no­pelns gan pa­šiem biatlonistiem, gan abām trenerēm: “No savas pu­ses gribu teikt lielu paldies trenerei Airai, kura rū­pē­jās par slēpju sagata­vo­šanu, tās slīdēja lieliski, kas ļāva gūt labus re­zul­tātus.”

Biatlonisti sacentās trijās dis­cip­līnās: sprintā, masu startā un stafetē. Meitenēm sprinta dis­tan­cē konkurence bija liela, startēja 92 dalībnieces. Šajā konkurencē 17.vietā ierindojās Elza Bleidele; 23. – Marta Upmale; 37. – Estere Volfa. Puišiem 78 dalībnieku konkurencē Rūdis Bišers finišēja 12.vietā, Ričards Lošins- 15.

Pēc sprinta rezultātiem labākie kvalificējās masu startam, kurā startēja arī trīs Cēsu Sporta skolas audzēkņi. Masu startā meitenēm E. Bleidele ierindojās 22.vietā, bet zēniem R. Lošins – 13., R. Bišers – 15.vietā.

Stafešu komandās mūsējiem palīdzēja madonieši. Meitenēm stafetē 6.vieta. Startēja Madara Veckalniņa (Madona), M. Up­ma­le, E. Bleidele. Jāatzīmē, ka Ma­da­ra un Elza abās šautuvēs aiz­vēra visus mērķis, bet Marta katrā kļūdījās vienu reizi.

Sestā vieta stafetē arī zēnu komandai. Pirmo posmu R. Lošins veica bez kļūmēm, bet R. Bišers un Rainers Upenieks (Madona) katrs kļūdījās divas reizes.

Trenere atzīst, ka ar audzēkņu rezultātu apmierināta, dalība sa­censībās devusi svarīgu pieredzi: “Brauciens bija gan lietderīgs, gan iedvesmojošs, tagad re­dzams, kā nākotnē jāstrādā. Šāda dalība ārpus valsts dod pieredzi visiem, tas ļauj parādīt, cik labi esam uz pla­šāka fona, jo Latvijā viss ir zi­nāms. Mums līdzi bija bērni, kuri Lat­vijā pieraduši re­gu­lāri kāpt uz goda pjedestāla, tagad viņi re­dzēja, ka par viņiem ir stiprāki sportisti, ka ir, uz ko tiekties. Tā­pēc ir vērts ik pa laikam jauniešus izvest pasaulē, lai redz, kāda situācija citviet.

Šis brauciens bija kā bonuss labākajiem, apliecinot, ka ir vērts strādāt, tas tiek novērtēts. Citiem ir iemesls censties, lai būtu starp labākajiem.”
Taču svarīga ne tikai brauciena sportiskā puse. Tas bija aizraujošs notikums, jau pats ceļš turp un atpakaļ bijis īsts pie­dzī­vo­jums, jo bērni un treneres brauca ar vilcienu. Sacensību nedēļā bija arī atpūtas diena, kurā jaunieši ap­­skatīja Sarkano laukumu, Kremli, pēc bērnu vēlmes iz­gā­ju­ši arī cauri mauzolejam. Iz­braukājušies ar metro, iepazinuši metro stacijas. Atpūtas dienas noslēgumā vēl kāds lielisks pārsteigums – Mas­kavas Lielā cirka izrāde.

Par braucienu visiem palikušas pozitīvas atmiņas, un jau var sākt domāt par nākamo gadu, jo sa­ņemts uzaicinājums nākamā gada sacensībām, kad startēs 2006. – 2007.gada audzēkņi. “Trenere Ai­ra Bērziņa rīkotājiem ieteica tomēr padomāt arī par sa­cen­sībām tā vecuma jauniešiem, kas Mas­ka­vā bija šogad, lai viņi pēc gada va­rētu salīdzināt spēkus, kuram re­zul­tāts uzlabojies, kuram tas nav izdevies. Organizatori ap­solīja pa­do­māt,” teica D. Ķipēna.