Ziņas

Sabiedrība

Drustos domei jautājumu daudz

Ir jautājumi, būs atbildes. Drustēnieši tikšanās reizē ar Smiltenes novada vadību.Foto: Sarmīte Feldmane

Drustu pagasta tautas namā tikšanās ar Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu, deputātu, drustēnieti Jāni Āboliņu un Drustu pagasta pārvaldes vadītāju Elīnu Judinu tika rīkota pēc iedzīvotāju ierosinājuma.

Drustēnieši atcerējās, ka tik kupli šāda sapulce bijusi apmeklēta vien toreiz, kad veidoja Raunas novadu, kurā iekļāva arī Drustu pagastu. Kā “Druvai” atzina Mārtiņš un Ligita Krūmiņi: “Dzīvojam starp Jaunpiebalgu un Drustiem. Gribas zināt, kas pagastā mainīsies. Pēdējos gados Drustu centrs ļoti izmainījies, bet Gatartā viss gājis tikai uz leju. Jau pierasts, ka ceļš no Vidzemes šosejas uz Drustiem var būt labāks, gribas, lai tāds ir arī tālāk. Vēl ir arī citi jautājumi. Ar pagasta pārvaldnieci jau esam runājuši, kas būtu darāms. Un gribas redzēt novada vadītāju.”

Sapulcē iedzīvotāji interesējās par visdažādākajiem jautājumiem.

E.Avotiņš pastāstīja par novada budžetu, tā plānošanu un izaicinājumiem. “Prioritāte ir iesākto projektu turpināšana un nākotnes projektu plānošana, jo vajadzību un ieceru ir daudz. Ir izlīdzināts atalgojums pašvaldības darbiniekiem, tas nevienam netika samazināts. Trīs novadi – Smiltenes, Apes un Raunas – bija ļoti atšķirīgi. Raunā pašvaldības darbs bija vairāk centralizēts, Smiltenē vairāk darīja pagastu pārvaldes. Pārvalžu un iestāžu vadītājiem nebija viegli aizstāvēt budžetu, izlemt, no daudz kā atteikties. Apkopojot pieprasījumus, iznāca, ka pašvaldības budžeta deficītam būtu jābūt vairāk nekā pieci miljoni eiro. No daudz kā bija jāatsakās. Reforma nāca ar daudzām neskaidrībām darbiniekiem, mainījās amati, un vairāki cilvēki aizgāja no darba,” skaidroja novada vadītājs, uzsverot, ka pagastos, kur    pārvaldnieki ir aktīvi un ieinteresēti darīt, strādā, lai vietējā kopiena dzīvotu labāk, redzama attīstība. Ja pagasta pārvaldnieks tikai izdara formālos darbus, strādā bez degsmes, nav attīstības. Būtiski ir kopā ar iedzīvotājiem izlemt, kas pagastā nepieciešams, arī pašiem piesaistīt finansējumu, sagatavojot un iesniedzot projektus dažādās programmās, ne tikai cerēt uz paš­valdības budžeta naudu.
LEADER atbalsta programmā    iesniegts projekts par Drustu Krogus ezera peldvietas paplašināšanu, labiekārtošanu un vides pieejamības uzlabošanu.    Tiks ierīkota pontonu tipa laipa, papildu atpūtas soli un zviļņi,  atkritumu urnas, iekārtoti celiņi, pa kuriem var brīvi pārvietoties ar bērnu ratiņiem, invalīdu ratiņiem un velo.

J.Āboliņš atgādināja, ka jaunajā pašvaldībā apvienojušies novadi ar dažādām prioritātēm. “Šī gada budžets nav labs, bet saprotu, ka citādi nevarēja. Daudz diskutējām, tam tika veltīts daudz laika, no 15 deputātiem tikai četriem ir pieredze pašvaldībā, arī tas ietekmēja. Pats piedalījos      izbraukumos uz visām pagastu pārvaldēm. Drustu pagastu budžeta samazināšana nav skārusi ļoti spēcīgi atšķirībā no citiem novada pagastiem,” teica deputāts.

Sapulcē iedzīvotāji    interesējās par pašvaldības iecerēm, kā izmantot    pašvaldībai piederošās lauksaimniecības zemes un nekustamos īpašumus. Drustēnieši pauda uztraukumu par iespējamu vērtīgu īpašumu izpārdošanu. E.Avotiņš pastāstīja, ka tiks veikta visu pašvaldības īpašumu izvērtēšana, lai noskaidrotu, kuri īpašumi ir nepieciešami pašvaldības ilgtermiņa attīstībai, kuri jāuzlabo, kurus iespējams iznomāt, kuri pārdodami izsolēs. “Katra īpašuma pārdošana tiks rūpīgi izvērtēta. Noteikti tiks atstāti īpašumi stratēģiskajiem mērķiem, piemēram, lai atbalstītu kādu uzņēmējdarbības formu vai veidu,” stāstīja E.Avotiņš.

Drustēnieši atcerējās, ka savulaik pārdots Auļukalna ezers, kaut kas līdzīgs nedrīkst atkārtoties. J.Āboliņš atgādināja, ka tas izdarīts vēl Drustu pagasta laikā un visa nauda ieguldīta Drustu tautas namā.

Pagasta iedzīvotāji izteica neizpratni, kāpēc apgaismota nomaļā Skolas iela, nevis tās, kas ir pagasta centrā. E.Judina pastāstīja, ka ielas virsmas apstrāde un apgaismojuma ierīkošana ir daļa no projekta, ko aizsāka Raunas novada dome. Tas tiks turpināts .   “Pabeigts iesāktais tehniskais projekts apgaismojuma izveidei Ezera, Ozolu, Kalna un Palsas ielām. Tad būs iepirkums un darbi varēs sākties,” stāstīja pagasta pārvaldniece.

Drustēnieši pauda neapmierinātību par jaunā ceļa Drusti – Vidzemes šoseja kvalitāti.  Ceļa virsmā jau radušās bedres un citi bojājumi. Visas problēmas tiek apkopotas. Tās tiks novērstas par ceļa būvētāja līdzekļiem, jo ir paveiktā darba garantijas laiks.

Gandrīz četrās stundās vēl neizdevās visu izrunāt. Iedzīvotā­jiem bija daudz jautājumu, kas saistīti ar viņu ikdienu, kā arī nākotni. Par pārējām problēmām “Druva” rakstīs laikraksta nākamajā numurā.

“Saka jau, ka drustēnieši ir kūtri, vairāk katrs par sevi. Tā nav. Cilvēki ir aktīvi, ja viņus pamudina darīt,” saka E.Judina. Gan E.Avotiņš, gan J.Āboliņš atzina, ka tikšanās un domu apmaiņa bija vērtīga. Ierosinājumi, aizrādījumi noderēs pašvaldības darbā. Visi bija vienisprātis, ka šādas tikšanās jārīko reizi pusgadā. “Ja ir jautājumi, var rīkot tikšanās ar domes speciālistiem. Ikviena problēma ir risināma, kopīgi domājot,” uzsvēra E.Avo­tiņš.