Ziņas

Sabiedrība

Būvēs rūpnīcu, kas pārstrādā bioloģiski noārdāmos atkritumus

Līgums noslēgts. SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis līgumu par jauno projektu slēdza mūsdienīgi, proti, attālināti. Tā realizēšana paredzēta līdz 2023.gada 1.novembrim.Foto: publicitātes

Pēc diviem gadiem    darbu sāks bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca “Daibe”. To paredz SIA “ZAAO”    pilnsabiedrība SIA “MRK Serviss” un SIA “AIMASA” noslēgtais līgums par projektēšanu un būvniecību.

Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem, dalīti vāktiem dārzu un parku atkritumiem, dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem. Pārstrādei      paredzēts izmantot divpakāpju bioloģiskās fermentācijas procesu, kas apvieno anaerobās pārstrādes un aerobās pārstrādes (kompostēšanas) tehnoloģiju. Plānotā    pārstrādes iekārtu kompleksa jauda – 20 854 tonnas gadā.    Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produkts tiks iegūta biogāze, ko izmantos    siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

Pērn  uzņēmumā kompostēšanā nonāca 17 700  tonnas atkritumu – gan no nešķirotiem sadzīves atkritumiem  nodalītie bioloģiski noārdāmie atkritumi, gan atsevišķi vākti dārzu un parku atkritumi, arī nedaudz      pelnu, izdedžu, notekūdeņu dūņu.

“47,93 % no ZAAO kopējās savāktās sadzīves atkritumu masas ir nodalīti bioloģiski noārdāmie materiāli. Patlaban tas tiek darīts uz šķirošanas līnijas, bet turpmāk iedzīvotājiem pašiem būs jāšķiro atkritumi, metot tos dažādos konteineros.    Tikai tā var iegūt labu,    tālāk izmantojamu materiālu,” stāsta SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Leimane un paskaidro, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi, kas tiek nošķiroti uz šķirošanas līnijas, ir ar piemaisījumiem, tie kompostam dārziem neder. “ZAAO” iegūto kompostu izmanto noglabājamo atkritumu krātuves pārklāšanai.

Latvijā pieaug ne tikai kopējais radītais atkritumu daudzums, bet arī bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms.    Kopējais sadzīvē radītais atkritumu apjoms Latvijā vidēji gadā ir 850 000 tonnu, no kurām lielāko īpatsvaru veido tieši nešķirotie sadzīves atkritumi. Eiropas Savienības prasības nosaka, ka Latvijā    ir par 35 procentiem    jāsamazina bioloģiski noārdāmo atkritumu    noglabāšana, salīdzinot ar 1995.gadu. Mi­nistru kabineta noteikumi paredz, ka jāievieš    obligāta bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana visās Latvijas pašvaldībās līdz 2023.gadam, salāgojot finansi­ālās un tehniskās iespējas, paš­valdībām nodrošinot šo prasību izpildi.

SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis    uzsver, lai      sasniegtu    Valsts atkritumu ap­saim­niekošanas plānā 2021.    – 2028.gadam izvirzītos mērķus, būtiski ir piedāvāt iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus, pēc tam tos pārstrādāt, tā samazinot poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu.

Līgums ar bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” projektētājiem un būvniekiem noslēgts par 9 340 000 eiro. 85%  jeb 5 706 401 eiro   no attaisnotajiem izdevumiem segs Eiropas Savienības Kohēzi­jas fonds. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir ES KF līdzfinansējums 85% no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 EUR.