Ziņas

Sabiedrība

Brīvpusdienas varēs saņemt tāpat kā līdz šim

Foto: Marta Martinsone - Kaša

Līdz ar administratīvi teritoriālo reformu nākamajā gadā izmaiņas skars arī sociālo sfēru un pieejamo atbalsta grozu.

Tomēr brīvpusdienas skolās un vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs vēl mācību gada otrajā pusgadā saņems līdzšinējā kārtībā atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem paš­valdību saistošajiem noteikumiem gan Cēsīs un Vaives pagastā, gan apvienotajās novada pagastu pārvaldēs.

Tomēr Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” projektu vadītāja, attīstības un sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Pleševnika skaidro, ja bērnam brīvpusdienas vai vecāku maksas atlaides tika piešķirtas pirmajam pusgadam kā bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, vecākiem atkārtoti jāiesniedz iesniegums brīvpusdienu/uztura maksu atlaides piešķiršanai mācību gada otrajam pusgadam. Tas attiecas uz visu jauno Cēsu novadu. Iedzīvotājiem ir iespēja atbalstam pieteikties gan savās apvienību pārvaldēs pie sociālā darbinieka, gan arī centralizēti interneta adresē e-pakalpojumi.cesis.lv.

Savukārt Cēsīs un Vaives pagastā, ja bērnam brīvpusdienas vai vecāku maksas atlaides tika piešķirtas kā bērnam ar invaliditāti vai bārenim, vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, vai daudzbērnu ģimenes bērnam, vecākiem nav atkārtoti jāiesniedz iesniegums brīvpusdienu/uztura maksu atlaides piešķiršanai otrajam pusgadam, joprojām būs derīgs iesniegums, ko sociālais dienests saņēma no vecākiem mācību gada sākumā un uz kura pamata lēma par brīvpusdienu piešķiršanu.

Vienotu brīvpusdienu piešķiršanas kārtību visā Cēsu novadā paredzēts ieviest jaunajā, 2022./ 2023., mācību gadā. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punk­tu, būs spēkā bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

2022.gada 1.janvārī stāsies spēkā Cēsu novadā domes saistošie noteikumi “Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un mazno­drošinātām personām Cēsu novadā”. Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām no 1. janvāra būs pieejams garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts un mājokļa pabalsts, ēdināšanai atbalsts būs 100% apmērā bērniem, kuri apmeklē pirmsskolu vai mācās pamatskolā, kā arī 100% apmērā bērniem, kuri mācās vidusskolā vai profesionālajā izglītības iestādē, bet nepārsniedzot trīs eiro dienā. Tāpat bērniem, kuri mācās no 1 līdz 12. klasei vai profesionālajā izglītības iestādē, būs pieejams pabalsts mācību gada uzsākšanai, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirs cits paš­valdības pabalsts.

Tāpat pašvaldība paredz atbalstu medicīniskajiem izdevumiem, sociālajai rehabilitācijai, atbalstam krīzes situācijās.