Ziņas

Sabiedrība

Augstskola sveic absolventus

Nedēļu pirms Ziemassvētkiem Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Cēsu filiāle rīkoja izlaidumu, izsniedzot dokumentu par augstāko izglītību gandrīz pusotram simtam studentu Vidzemē.

Visvairāk absolventu – katrā programmā pa 48 – ir skolotāju, kuri ieguvuši profesionālo bakalaura grādu izglītībā, kā arī sākumskolas, pirmsskolas vai psiholoģijas skolotāja kvalifikāciju, un uzņēmēji, saņemot profesionālo bakalaura grādu un uzņēmuma un iestāžu vadītāju kvalifikāciju. 27 absolventi augstskolu beiguši ar diplomu par sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā. Diplomēto vidū ir 23 absolventi, kuri Cēsīs apguvuši komercdarbības specialitāti pirmā līmeņa studiju programmā. Viņu vidū vairums ir apņēmības pilni iesāktās studijas turpināt.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa pastāstīja par studentiem, kuri bakalaura darbu aizstāvējuši ar izcilību. Viņu vidū ir trīs skolotājas no Valmieras – Inese Mola, kura pētījusi tēmu “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas un mācīšanās motivācijas korelācija”, Juta Grava, kura analizējusi tēmu “Mūzika – pirmsskolas vecuma bērnu pozitīvo emociju veicinātāja”, Daina Ansone bakalaura tēmā “Literārie darbi – radošās aktivitātes sekmētāji vecākā pirmsskolas vecuma bērniem”, skolotāja no Siguldas Sarmīte Skrastiņa rakstījusi darbu “Rotaļas – pirmsskolas pedagoga ar bērnu saskarsmes veidotājas”, skolotāja no Smiltenes Līga Veigule – “Pedagoga un bērna saskarsme – bērna pašapziņas sekmētāja” un skolotāja no Līgatnes Silvija Rijniece – “Ģimene bērna drošības izjūtas sekmētāja pirmsskolas vecumā”.

No bakalauriem psiholoģijā izcilas zināšanas parādījusi Ineta Fedotova no Liepas, Inga Dambīte un Evita Tobīse no Valmieras, Kristīne Medne no Mazsalacas.

Ineta Fedotova augstskolas beigšanas brīdī jau strādāja apgūtajā profesijā, jo nesen Liepā pieņemta darbā par psiholoģi ģimenes atbalsta centrā “Putni”. “Darba devēji man uzticējušies, jo mācības vēl turpināšu. Janvārī esmu nolēmusi iesniegt dokumentus, lai Cēsīs apgūtu zināšanas psihologu maģistrantūras programmā,” par plāniem trīs gadu garumā teic Ineta Fedotova. Līdzīgi lēmuši arī vairāki Inetas studiju biedri. ” Grupā pārsvarā bijām pieauguši cilvēki, katrs zinājām, ko gribam sasniegt, tāpēc mācījāmies mērķtiecīgi.” Inetas bakalaura darba tēma ir “Emocionālās inteliģentās un sociālpsiholoģiskās adaptācijas sakarības pusaudžiem.” Šajā tēmā iedziļināties, gūt apstiprinājumu teorētiskām zināšanām Inetai palīdzējis darbs arī pie uzticības tālruņa, kur viņa uzklausījusi bērnus un jauniešus. Palīdzējusi arī dzīves pieredze, audzinot trīs bērnus, no kuriem viens jau īsti ir pusaudža vecumā. Savstarpējās attiecības ģimenē veicinājis pats fakts, ka mamma studē. “Bieži vien pusaudžu gados zūd motivācija mācīties un man bērnu audzināšanā tikai palīdzējis tas, ka bērni redz – mamma arī mācās. Tā kā esmu studente, ar bērnu par mācīšanos varu runāt arī kā kolēģe.”

Augstskolas izlaidumā studentu sveicēju vidū bija daudz bērnu, jo daudzi absolventi studijas bija uzsākuši krietni pēc vidusskolas beigšanas, vēloties apgūt jaunāko, kas saistās ar jau izraudzīto profesiju, vai palielināt kvalifikāciju darbā, kurā jau veiksmīgi tiek strādāts.

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” izcilu vērtējumu aizstāvēšanā par darbu “Pašvaldības administratīvi teritoriālā reforma, tās norise Latvijā” saņēma Laimonis Līkops no Siguldas.

“Īpašs gandarījums mums, Cēsu pedagogiem, bija par cēsnieka Aleksandra Ļubinska kvalifikācijas darbu. Viņš teicami bija izpētījis un aizstāvēja darbu par tēmu “Latvijas siltumnīcu dārzeņu audzētāju konkurences iespējas Eiropas Savienības tirgū, ” sacīja Mārīte Raudziņa.

Pēc izlaiduma 2006. gada absolventu darbi ir izlikti augstskolas Cēsu filiāles bibliotēkā un jebkurš interesents, ne tikai studenti, var ar tiem bibliotēkā iepazīties.