Ziņas

Uzņēmējdarbība

Atjaunotajās Siguldas pils kompleksa ēkās top telpas uzņēmējdarbībai

Par iespēju nomāt pašvaldībai piederošās telpas Siguldas pils kompleksa ēkās tikša­nās laikā informēja Sigul­das novada pašvaldības pārstāvji, plānojot 2018.gada vasaras sezonu uzsākt trīs atjau­notajās Siguldas pils kompleksa ēkās, informē Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Īstenojot Siguldas pils kompleksa attīstības stratēģiju, šā gada februārī tika uzsākta vēs­turisko ēku pārbūve, lai, noslēdzoties būvnie­cības darbiem, iegūtu nomas platības vairāk nekā 1370 kvadrātmetru platībā. Telpu nomas tiesību izsole trīs atjaunotajās ēkās plānota 2018.gada pavasarī, kopumā nodrošinot vis­maz 56 jaunas darbavietas. Pēc veiktā teri­torijas labiekārtojuma apmeklētājiem tiks atvērts arī pils dārzs, kur nomas platības pēc pārtraukuma būvniecības laikā atgūs suvenī­ru tirgotāji jau iepriekš uzstādītajos kioskos. 2018.gada pavasarī plānots rīkot nomas tiesību izsoli uz vienu kiosku, kas būs pieejams mazum-tirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai ar bezalkoholisko dzērienu un pārtikas piedāvāju­mu.

Tāpat pašvaldība plāno 2018.gadā ierīkot sezonāla rakstura paviljonu Siguldas pils kom­pleksa iekšējā pagalmā dažādu kultūras un iz­klaides pasākumu norisei. Papildinot lielformāta koncertu klāstu, kas nākamajā gadā norisināsies Livonijas ordeņa Siguldas pilsdrupu estrādē, šajā teritorijā plānoti pasākumi mazākam apmeklē­tāju skaitam, lai bagātinātu kultūras piedāvā­jumu brīvdienās. Turpinot vēsturiskā Siguldas pils kompleksa atjaunošanu, 2018.gadā sāksies Jaunās pils ēkas pārbūve un iekštelpu restau­rācija, kā arī Dārznieka mājas pārbūve. Līdz­tekus pašvaldība meklē risinājumus bijušās brūža ēkas izmantošanai, sabiedrisko tualešu nodrošināšanai, kā arī pārējās apkārtējās teri­torijas attīstībai.

Siguldas pils kompleksa ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana notiek ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 3 085 516,71 eiro apmērā, darbu kopējām izmak­sām sasniedzot gandrīz piecus miljonus eiro. Ie­pirkuma procedūras rezultātā vērienīgo pārbūvi uzticēts veikt pilnsabiedrībai „RERE Būve 1”. Darbus plānots pabeigt līdz 2018.gada vasaras sezonai. Teritorijas attīstībā kopumā tiks ieguldī­ti vairāk nekā 10 miljoni eiro.