Ziņas

Sabiedrība

AS “Sadales tīkls” atjauno elektrotīklu Cēsu vecpilsētā

AS “Sadales tīkls” turpina Cēsīs un novada teritorijā atjaunot un uzlabot elektrotīklu, lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Īpašu uzmanību AS “Sadales tīkls’ pievērš Cēsu vecpilsētas elektrotīkla atjaunošanā, jo līdz ar pilsētas attīstību pieaug arī klientu prasības pēc kvalitatīvas un nepārtrauktas elektroapgādes, kā arī jaunajiem klientiem jānodrošina papildu elektrotīkla pieslēguma jaudas un jaunu pieslēgumu izbūve.

Cēsīs elektrotīkla rekonstrukcija šobrīd norisinās Mārtiņa, Meldru, Meža, Pureņu, Viršu, Leona Paegles, Mētru, Niedru un Viršu ielā, kur tiek veikta zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 4,6 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā elektroapgādes sadalnes tiek pārvietotas uz teritoriju ārpus klientu īpašumiem, nodrošinot AS “Sadales tīkls” darbiniekiem netraucētu piekļuvi pie elektroenerģijas skaitītājiem. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 72 AS “Sadales tīkls’ klientiem.

Elektrotīkla izbūve šobrīd tiek veikta arī Birzes ielā, kur tiek izbūvēta jauna elektroapgādes sadalne, bet pie Sv. Jāņa baznīcas norisinās transformatoru apakšstacijas pārbūve. Transformatoru apakšstacijas nodrošina elektroenerģijas piegādi 171 klientam pilsētas centrā, tādēļ tās pārbūve būtiski paaugstinās cēsnieku elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Starp Sv. Jāņa baznīcu un Līvu laukumu šogad paredzēts atjaunot arī zemsprieguma kabeļu līniju 0,9 km garumā, kā arī 13 klientiem tiks sakārtotas elektroapgādes uzskaites sadalnes un pārvietotas uz AS “Sadales tīkls” darbiniekiem brīvi pieejamu teritoriju. Esošā zemsprieguma kabeļu līnija izbūvēta 1971. gadā, līdz ar to pēc elektrotīkla pārbūves klientiem samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa tehnoloģiski bojājumi novecojušajās kabeļu līnijās.

Cēsīs šogad elektrotīkla rekonstrukciju plānots veikt arī Lenču ielā. Elektrotīkla rekonstrukcija tiks veikta daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, kur AS “Sadales tīkls” veiks jaunu vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūvi 0,7 km garumā, zemsprieguma kabeļu līnijas izbūvi 0,3 km garumā un gan rekonstruēs, gan izbūvēs jaunu transformatora apakšstaciju, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 255 klientiem. Elektrotīkla pārbūvi šogad paredzēts uzsākt arī Rīgas un Valņu ielā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 0,7 km garumā.

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu Cēsu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, šogad pilsētā AS “Sadales tīkls” plāno pārslēgt 21 transformatoru apakšstaciju no vēsturiskā 6kV elektrotīkla sprieguma uz jaunu 20kV elektrotīkla sprieguma līmeni. Elektrotīkls nodrošina elektroapgādi 8 325 klientam un elektrotīkla pārslēgšana būtiski uzlabos elektrotīkla drošumu un piegādātās elektroenerģijas kvalitāti, kā arī vajadzības gadījumā nodrošinās iespēju operatīvi veikt elektrolīniju pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos.

Viens no AS „Sadales tīkls” mērķiem ir digitālā elektrotīkla attīstība, kas nozīmē elektrotīkla automatizāciju, pakāpeniski ieviešot digitālā elektrotīkla elementus – bojājumu vietas uzrādītājus, attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kā arī viedās elektroenerģijas uzskaites, tādēļ arī Cēsu novada Vaives pagasta vidējā sprieguma elektrotīklā AS “Sadales tīkls” uzstādīs attālināti vadāmu jaudas slēdzi, kurš nodrošinās AS “Sadales tīkls” personālam iespēju attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.

Kopumā šogad AS “Sadales tīkls” Cēsu elektrotīkla atjaunošanā ieguldīs 454 tūkst. eiro.