Ziņas

Sabiedrība

Ar pārdomām un sajūsmu

Jaunieceltie. Izglītības iestāžu vadītāji ( no kreisās): Valdis Nītiņš - Amatas pamatskolā, Sanita Ungura - Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, Arvis Kalējs - Vecpiebalgas vidusskolā, Iveta Zariņa - Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Andris Sakss - Vecpiebalgas novada pamatskolā, Anžela Kovaļova - Liepas pamatskolā, Arnis Ratiņš -Jaunpiebalgas vidusskolā, Saiva Vītola - Līgatnes vidusskolā, Edgars Plētiens - Raunas vidusskolā. Foto: Ieva Fogele

Viņu ir negaidīti daudz – deviņi. Desmitā brīvā  vakance, kas ir Pārgaujas novadā, Raiskumā, vēl nav aizpildīta. Vēsturiskā Cēsu rajona septiņos novados – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas – deviņi cilvēki izglītībai tik trauksmainā pārmaiņu  laikā   uzņēmušies būt par  pedagoģisko kolektīvu vadītājiem, tajā skaitā arī skolu veidotājiem no jauna.

Pēdējos gados darbs skolu vadībā kļuvis dinamiskāks, vēl priekšā Izglītības un zinātnes ministrijas iecere – ieviest katrā skolā kompetencēs balstītu mācību saturu, arī pārmaiņas  bērnu attieksmē pret zināšanu ieguvi, dažā ziņā mainot tik ierasto kārtību mācību stundu un ārpusstundu darbā.

Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska atzīst, ka tik dinamiskus pārmaiņu procesus septiņu novadu lauku skolu, it sevišķi vidusskolu, darbībā iepriekš nav nācies piedzīvot.  Laikā no  iepriekšējā gada 1.septembra līdz šim desmit mācību iestādēs nomainījušies direktori. Tas lielā mērā saistīts arī ar novados īstenotajām skolu tīkla reformām.

Pirms gada Raunas un Līgatnes vidusskolā, Liepas pamatskolā ieceltajiem direktoriem jau gūta pieredze un autoritāte. Šovasar sabiedrība  uzzināja, ka   1. septembrī skolēnus un viņu vecākus Amatas pamatskolā, Jaunpie­balgas un Vecpiebalgas vidusskolās, Raiskuma internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā sagaidīs cits direktors. Vēl vairāk, pašvaldības arī veikušas reorganizāciju novada  skolu tīklā, ne tikai apvienojot mācību iestādes, kā Vecpiebalgas un Priekuļu novadā, bet dibinot jaunas, kā  Līgat­nes novadā.  Pagājušajā vasarā tā jau notika Amatas novadā, tur dibināja Drabešu Jauno pamatskolu, kuru uzticēja veidot direktorei Kristīnei Paisumai. Šajā mācību gadā darbu sāks Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, to vadīs direktore Sanita Ungura, un Vecpie­balgas novada pamatskola, par kuras direktoru iecelts Andris Sakss.  Skolu reorganizāciju īstenojusi  Priekuļu pašvaldība, integrējot Mārsnēnu skolu Liepas pamatskolā. Izglītības iestādi vadīt uzticēts direktorei Anželai Kovaļovai.

Vecpiebalgas novada pašvaldība, cerot uz ātrākām pārmaiņām, skolu  tīkla reorganizācijas laikā  vidusskolas direktora amatam  nolēma meklēt kandidātu ar jaunu skatījumu un  konkursa kārtībā izraudzījās Arvi Kalēju. Arī   Līgatnes novadā izglītības sistēmas reformēšanas laikā  jau pagājušajā mācību gadā vidusskolu uzticēja vadīt no ārpuses uzaicinātam cilvēkam – Saivai Vītolai. Amatas pamatskolai novada paš­valdība  direktora amatā aicinājusi Valdi Nītiņu.

Paaudžu maiņa direktora darbā  šovasar  notikusi Jaunpiebalgas vidusskolā. Pašvaldība izvēlējusies pēctecību. Skolas direktora amatu no 1.septembra ieņems līdzšinējais  direktora vietnieks Arnis Ratiņš.

Raunas novada dome jau pagājušajā vasarā  izlēma  meklēt jaunākas paaudzes direktoru vietējai vidusskolai, amatā aicināja strādāt skolotāju, domes deputātu  Edgaru Plētienu.
Starp lauku pirmsskolas izglītības iestādēm vadības maiņa pēc vairākiem konkursiem īstenojās Priekuļu novadā,   Jāņmuižas bērnudārzā  vadītājas darbu pašvaldība uzticējusi Ivetai Zariņai.