Ziņas

Sabiedrība

Apstiprina noteikumus par izglītības ieguves iespēju nodrošināšanu nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem

Ministru kabinets šodien apstiprināja noteikumus par kārtību, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas. Šī gada janvārī spēkā stājās jauns Patvēruma likums, kurā nostiprināta jauna norma, ka nepilngadīgs patvēruma meklētājs izglītību iegūst valsts valodā. Noteikumi nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), saņemot informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) par nepilngadīgu patvēruma meklētāju, slēdz līgumu ar izglītības iestādi par nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības nodrošināšanu, kontrolē piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu izglītības iestādē un pieprasa izglītības iestādei visa veida informāciju par nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības nodrošināšanu.

Pašreizējā prakse liecina, ka nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības ieguves sākšana tiek nodrošināta trīs mēnešu laikā kopš ierašanās Latvijā brīža. Savukārt pēc informācijas saņemšanas no PMLP vai Valsts robežsardzes (VR) par lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt IZM informē izglītības iestādi.

Nepilngadīgai personai, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, tiek nodrošinātas iespējas iegūt izglītību valsts valodā valsts vai pašvaldības izglītības iestādē.

IZM regulāri apkopo informāciju par nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguves nodrošināšanu vispārējās izglītības iestādēs. 2015./2016.mācību gadā izglītības ieguve tiek nodrošināta 12 nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas N.Draudziņas vidusskolā un pieciem nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas Ukraiņu vidusskolā, tostarp vienam bērnam no piecu gadu vecuma sagatavošanai pamatizglītības ieguvei. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā patvēruma meklētāju ģimenēm, tostarp nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem, kopš ierašanās Latvijā brīža tiek nodrošinātas sagatavošanās nodarbības latviešu valodas apguvei, pirms tiek sākta izglītības ieguve izglītības iestādē.

2014./2015.mācību gadā izglītības ieguve tika nodrošināta deviņiem nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas 15.vidusskolā, diviem nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas Ukraiņu vidusskolā, vienam – Dobeles Kristīgajā pamatskolā un vienam nepilngadīgam patvēruma meklētājam Jelgavas 5.vidusskolā.

2013./2014.mācību gadā izglītības ieguve tika nodrošināta astoņiem nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas 15.vidusskolā un diviem nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas Ukraiņu vidusskolā.

IZM nosaka izglītības iestādes, kas sniedz nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības ieguves iespējas, saskaņojot ar pilsētas vai novada pašvaldību. Saskaņojums ir nepieciešams, jo pilsētas vai novada pašvaldība nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no pašvaldības budžeta. Saskaņojums nav nepieciešams, ja vispārējo izglītību sniedz valsts dibināta izglītības iestāde. IZM plāno to izglītības iestāžu nodrošinājumu, kuras veic noteiktas funkcijas nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītošanai.

Piesakot patvēruma meklētāju vispārējās izglītības ieguvei, vecāki, bāriņtiesas pilnvarots pārstāvis vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs iesniedz PMLP vai VR, ja patvēruma meklētājs izmitināts VR teritoriālajā struktūrvienībā, attiecīgu iesniegumu, patvēruma meklētāja personas dokumenta kopiju un patvēruma meklētāja izglītību apliecinošus dokumentus (ja tādi ir). Ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no dienas, kad iesniegts iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, VR informē IZM par patvēruma meklētāja izmitināšanas vietas vai dzīvesvietas adresi.

Izglītības iestāde uzņem nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības iestādē atbilstīgi normatīvos aktos, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi, noteiktā kartībā, sagatavo pedagogu tarifikāciju, sagatavo mācību grāmatu sarakstu, izstrādā un nodrošina individuālu mācību priekšmetu apguves plānu laikposmam, kas noteikts līgumā, un iesniedz to IZM līgumā norādītajā laikā.

Nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguves iespējas tiek nodrošinātas no valsts budžeta līdzekļiem IZM iedalītajiem līdzekļiem, IZM slēdzot līgumu ar izglītības iestādi, kurā mācās nepilngadīgs patvēruma meklētājs. Noteikumi ir attiecināmi uz vispārējās izglītības iestādēm, pamatojoties uz Izglītības likumā noteikto izglītības iestāžu darbības tiesisko pamatu, nodrošinot pedagogu atalgojumu saskaņā ar noteikumos par pedagogu darba samaksu noteikumos par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs noteikto kārtību.

Viena nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītošanās izmaksas ir 95 eiro mēnesī. 2014./2015.m.gadā šim nolūkam no valsts budžeta tika izlietoti 2493,52 eiro. Latvijai līdz 2017.gada 17.septembrim papildu patvēruma meklētājiem, kuri individuāli ierodas Latvijā un iesniedz iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, jāuzņem 531 patvēruma meklētājs.

IZM, aprēķinot nepieciešamo finansējumu nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības iespēju nodrošināšanai, plāno, ka līdz 2017.gada 17.septembrim provizoriski var tikt uzņemti 177 nepilngadīgi patvēruma meklētāji, kas veido trešo daļu no lēmumos noteiktā patvēruma meklētāju skaita. Viena nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītošanās izmaksas rīcības plānā ir noteiktas 133 eiro mēnesī. Tādējādi papildus nepieciešamais finansējums nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguves nodrošināšanai 2016.gadā tiek plānots 118 647 eiro apmērā un 2017.gadā – 56 358 eiro apmērā.