Ziņas

Sabiedrība

Apspriešanai nodos Valmieras teritorijas plānojumu un tā Vides pārskatu

Valmieras pilsētai tiek izstrādāts jauns teritorijas plānojums, kurā realizē Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto pilsētas telpiskās attīstības perspektīvas vīziju, mērķus un prioritātes, kā arī teritorijas specializācijai atbilstošu vēlamo telpiskās struktūras attīstības modeli.

Kā aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Teritorijas plānotāja ainavu arhitekte Dace Elbrete, šobrīd ir sagatavota un publiskajai apspriešanai nodota teritorijas plānojuma pirmā redakcija. Valmieras pilsētas pašvaldība no 9.augusta aicina valmieriešus iepazīties ar izstrādāto Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma un tā Vides pārskata redakciju, kā arī būt aktīviem un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē. Sanāksme notiks 24.augustā plkst.17 Valmieras pilsētas pašvaldības telpās.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tostarp funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojums tiek apstiprināts ar saistošajiem noteikumiem. Līdz ar to tā prasības ir saistošas visām fiziskām un juridiskām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem.

Plānojums jāņem vērā, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, detālplānojumu izstrādāšanu, zemes vienību sadalīšanu vai apvienošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, restaurāciju, būves pārbūvi, atjaunošanu, konservāciju vai nojaukšanu, lokālplānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un tematisko plānojumu izstrādi vai jebkādu saimniecisko darbību.

Teritorijas plānojums ir nozīmīgs arī investoriem, lai iegūtu informāciju par Valmieras pilsētas perspektīvajām attīstības iespējām un nosacījumiem.

Izstrādātā Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma pirmajai redakcijai ir veikta stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un sagatavots Vides pārskata projekts. Ietekmes uz vidi novērtējuma mērķis ir novērst vai samazināt iespējamo teritorijas plānojuma risinājumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Savukārt Vides pārskatā tiek analizēts esošais vides stāvoklis pilsētā un teritorijas plānojuma atbilstība starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības politikas mērķiem, kā arī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Teritorijas plānojuma izstrādē ir ņemti vērā no jauna ieviestie teritorijas attīstības plānošanu reglamentējošie normatīvie akti, Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam, kā arī 2015.gada 14.jūlijā grozītās Valmieras pilsētas un Beverīnas novada administratīvās teritorijas robežas. 2015.gadā Valmieras pilsētai tika pievienota aptuveni 118 hektāru liela Beverīnas novada teritorija ar mērķi perspektīvā tajā veidot Valmieras industriālo parku.

Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un tā Vides pārskata projekta publiskā apspriešana norisināsies līdz 19.septembrim. Plašāka informācija par izstrādāto Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu un tā Vides pārskatu pieejama pašvaldības mājaslapas “www.valmiera.lv” sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānojums” – “Uzsāktais teritorijas plānojums”, kā arī ģeoportālā “www.geolatvija.lv”.