Ziņas

Sabiedrība

Amatas novads no valsts saņem atbalstu kompetenču izglītības īstenošanai

Amatas novada pašvaldībai piešķirti 28 040 eiro skolēnu individuālo kompetenču izglītības attīstīšanai Amatas pamatskolā un Nītaures vidusskolā, informē pašvaldība. Amatas novada pašvaldība un Valsts izglītības satura centrs (VISC) parakstījis sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu abās skolās, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi pēc katras iestādes aktualitātēm un izvirzītajām proritātēm.

Projekta laikā paredzēts divu gadu laikā abās skolās īstenot vairākus pasākums, akcentējot dabaszinību, vides, matemātikas, IT un valodu jomu, kā arī piesaistot logopēdus, skolotāju palīgus un psihologus. Darbs tiks uzsākts oktobrī.

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei, kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu – tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.