Ziņas

Sabiedrība

Alūksnes novada iedzīvotāji aicināti pieteikties uz pašvaldības līdzfinansētu daudzdzīvokļu māju zemesgabalu labiekārtošanu

Līdz 31.martam Alūksnes novada pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, aģentūru LETA informēja Alūksnes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Alūksnes novadā šogad stājušies spēkā jauni pašvaldības saistošie noteikumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, tā apmēru, piešķiršanas nosacījumus un kārtību, kādā tiek kontrolēts naudas izlietojums.

Līdzfinansējumu pašvaldība piešķirs daudzdzīvokļu mājām Alūksnes novadā, kuras atbildīs saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Projekta pieteikumu var iesniegt dzīvokļu īpašnieki vai ar pilnvarotās personas starpniecību.

Mājai jābūt privatizētai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā jābūt ne mazāk kā četriem dzīvokļiem, tās kopējai platībai jābūt virs 300 kvadrātmetriem un nedzīvojamo telpu platība nevar pārsniegt 25% no mājas kopējās platības. Vienai personai mājā nevar piederēt vairāk kā 25% no visiem dzīvokļa īpašumiem, izņēmums ir pašvaldība.

Pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai var mājas, kuru kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai ir izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, noslēgts savstarpējs līgums par to vai arī māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs. Mājas pārvaldniekam jābūt dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai ar tiesībām pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus.

Iesniedzot pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai, jāpievieno dokuments, kas apliecina vairāk nekā 50% īpašnieku piekrišanu labiekārtošanas pasākumiem, ja vien mājas pārvaldīšanas līgums neparedz citu lēmumu pieņemšanas kārtību. Īpašniekiem jāapliecina gatavība nodrošināt savu līdzfinansējuma daļu.

Pretendentiem jāņem vērā arī tas, ka negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu pēdējos 12 mēnešos nedrīkst pārsniegt 15%, vērtējot periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas. Arī nekustamā īpašuma nodokļa parāds nevar būt lielāks par 15% no kopējās nodokļa summas.

Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai māja var saņemt vienam pieteikumam ne vairāk kā 50% no kopējām atbalstāmām izmaksām, pie kam nepārsniedzot 5000 eiro kopējo summu. Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošanai vai apgaismojuma atjaunošanai.

Pašvaldība iesniegtos pieteikumus izskata un lēmumus par tiem pieņem divu mēnešu laikā no to iesniegšanas termiņa beigām. Pieteikumu iesniedzēji aicināti ņemt vērā, ka līdz ar projekta pieteikuma veidlapu jāiesniedz arī vairāki citi dokumenti. Saistošie noteikumi, pieteikuma veidlapa un informācija par papildus iesniedzamajiem dokumentiem publicēta pašvaldības mājaslapas “www.aluksne.lv” sadaļā “Pašvaldības saistošie noteikumi”.

LETA