Ziņas

Sabiedrība

Alūksnē sāk pašvaldības aģentūras “Spodra” ēkas remontu

Uzsākta Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” administratīvās ēkas Pils ielā 58, pārbūve, vēsta pašvaldība. Autovadītājiem jāņem vērā, ka būvdarbu zonas ierobežošanas dēļ, transportlīdzekļu kustībai slēgts būs nelielais Vidus ielas posms starp aģentūras ēku un blakus esošo ēku. Piekļuve poliklīnikai un citām apkārtnē esošiem pakalpojumiem būs iespējama pa Vidus ielu no Tirgotāju ielas puses. Gājējiem pārvietošanās iespējas paredzēts saglabāt.

Projekta ilgums ir 15 mēneši. Tā kopējās izmaksas ir 373 521 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 95 640 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 5063 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 11 814 eiro un neattiecināmās izmaksas 261 003 eiro.

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi paredz būvdarbu veikšanu ēkas norobežojošajās konstrukcijās, pārsegumu, cokola u.c. konstrukciju siltināšanu, pirms tam veicot nepieciešamos remontdarbus, t. sk. pirmā stāva grīdu siltināšanu un atjaunošanu un logu, durvju nomaiņu, kā arī ēkas siltumapgādes sistēmas pārbūvi un siltummezgla izbūvi, atbilstoši ēkas energosertifikātā norādītajam un tehniskajā projektā paredzētajam.

Tiks veikti arī citi būvdarbi, kas nepieciešami ēkas tehniskā stāvokļa un funkcionalitātes uzlabošanai, ēkas pieejamības veicināšanai apmeklētājiem, atbilstoši tehniskajam projektam, bet tie tiks segti no pašvaldības līdzekļiem.

Projekta ietvaros plānots samazināt primārās enerģijas gada patēriņu sabiedriskajās ēkās un samazināt siltumnīcefekta gāzu apjomu gadā.

Tā kā projekta atbalsta nosacījumi paredzēja veikt ieguldījumus tikai ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanā (t.i., fasādes, cokola, bēniņu pārseguma u.c. siltināšanā), siltumapgādes, ventilācijas sistēmu atjaunošanā/ pārbūvē, energoefektīva apgaismojuma nomaiņai un pārejai no fosilā kurināmā (piem, ogles, nafta) uz atjaunojamajiem resursiem (malka, šķelda u.c.), līdz ar to pārējie darbi, kas neattiecas uz energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši energosertifikātā minētajam, tā ir telpu pārbūve un atjaunošana, ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu izbūve un pārbūve un citi darbi plānoti kā projekta neattiecināmās izmaksas un tiks segti no pašvaldības līdzekļiem.

Līgums par ēkas pārbūvi, saskaņā ar atklātā iepirkumu konkursa rezultātiem, noslēgts ar SIA “Ekers”, projekta būvuzraudzību nodrošinās SIA “Buvuzraugi LV”, savukārt autoruzraudzību veiks projekta izstrādātāji SIA “Ēkas siltināšana”.

Ēkas pārbūvi pašvaldība veic Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības aģentūras “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” ietvaros. Tā mērķis ir samazināt pašvaldības administratīvo ēku primārās enerģijas patēriņu, veicot aģentūras “Spodra” administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, kas paredzēti ēkas energosertifikātā un ir atbilstoši tehniskajai dokumentācijai.